Mångfaldsprogrammet

I mångfaldsprogrammet, som utgår från de universella mänskliga rättigheterna beskrivs vad Växjö kommun menar med mångfald. Här kan du läsa om viktiga definitioner och begrepp ur mångfaldsprogrammet.

Demokrati

Målet är en levande demokrati. Här respekteras de mänskliga rättigheterna. Medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande är goda. Individerna får ökade möjligheter att delta aktivt. Medborgarens röst är viktig.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ges lika rättigheter och förutsättningar att forma sina liv. Alla ska mötas av verksamheter som arbetar medvetet med ett jämställdhetsperspektiv.

Service och tjänster som erbjuds ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla, oavsett kön.

Integration

Växjö kommuns mål är att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Alla ska mötas av en verksamhet som respekterar olikheter.

Funktionsnedsättning

Växjö kommuns mål är att alla ska kunna vara jämlika och leva på samma villkor. Alla människor ska bli accepterade och respekterade för den de är. Personer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att medverka inom samhällets alla delar.

Sexuell läggning

Växjö kommun ska verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. Alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – oavsett sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Samhällets service ska vara lika tillgänglig för alla.

Barn och ungdom

I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De har rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling. De måste bli sedda och respekterade i den kommunala verksamheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Växapp