Vem är vem i Växjö kommun?

Med jämna mellanrum uttalar sig personer inom Växjö kommun om kommunens verksamhet och om dess framtid i olika media. Men det kan vara svårt att hålla koll på vem som gör vad och vad de egentligen har för roll. Här kommer en snabb genomgång.

 

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en heltidsanställd politiker och i Växjö kommun finns det fem stycken, tre från majoriteten och två från oppositionen. Kommunalråden håller sig hela tiden informerade om vad som händer i kommunen och kommunens olika verksamheter, för att kunna bestämma den politiska inriktningen. Ett av kommunalråden är också ordförande för kommunstyrelsen och har därför ett särskilt stort ansvar. Även om kommunstyrelsens ordförande inte fattar beslut på egen hand, så väger hans eller hennes åsikt tungt. Därför syns kommunstyrelsens ordförande ofta i media för att förklara eller försvara besluten som fattas.

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens högste tjänsteman. Liksom alla andra tjänstemän är hon inte utsedd genom val utan anställd av Växjö kommun för att utföra vissa uppgifter. Kommunchefen har det övergripande och samordnande ansvaret för de olika förvaltningarna. Hon är ansvarig för det beslutsunderlag som tjänstemännen förser kommunstyrelsen med och när kommunstyrelsen fattar ett beslut är det ofta kommunchefen som får i uppdrag att genomföra det som beslutas. Kommunchefen är i sin tur chef för förvaltningscheferna.

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande är den som ansvarar för att fullmäktiges sammanträden sker på ett ordnat och demokratiskt korrekt sätt. Även om kommunfullmäktiges ordförande också är en representant för Växjö kommun i officiella sammanhang och därför syns ganska mycket i media, så har hon eller han inte något egentligt inflytande över den politik som förs.

Nämndsordförande

Den politiska organisationen är uppdelad i nämnder som har ansvar för olika verksamhetsområden. Hur många nämnder som ska finnas beslutas av fullmäktige. Varje nämnd leds av en ordförande som, på samma sätt som kommunstyrelsens ordförande, är nämndens ansikte utåt och har en tongivande roll i nämnden.

Förvaltningschefer

Tjänstemännen i kommunen är uppdelade i förvaltningar som ansvarar för olika typer av verksamhet. För varje förvaltning ansvarar en chef som kallas förvaltningschef. Det är förvaltningschefen som håller koll på det som händer på förvaltningen och som svarar för förvaltningens verksamhet inför nämnden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Växapp