• Startsida
  • / Nyheter
  • / Mycket höga flöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga

Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Mycket höga flöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga

Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern tillsammans med snösmältningen har lett till onormalt höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla och Öja.

Vattenståndet är det högsta på 13 år och vattnet fortsätter stiga.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls i Gemla skola fredag 5 januari klockan 15.00.

Växjö kommun och Värends räddningstjänst vill nu varna för att vistas i översvämmade områden. Det finns risk för att vallar ger vika och att människor hamnar i vatten och förs med i starka strömmar. Särskilt barn bör hållas borta från sådana områden. Den som har båt, löst virke eller andra stora föremål uppmanas flytta eller säkra dem, för att inte orsaka skada eller hindra vattenflödet.

Växjö kommun och Värends räddningstjänst fokuserar nu på samhällsviktiga funktioner och verksamheter som kan skadas av de stigande vattennivåerna. Exempel på sådana är el, dricksvatten, avlopp, omsorg, vägnät och broar. Växjö kommun och Trafikverket ser över om någon väg ska stängas av, som kan översvämmas.

Ansvaret för att agera inför en översvämning när det gäller privat egendom och mark ligger på fastighetsägaren som då rekommenderas att exempelvis bygga barriärer och pumpa bort vatten. Vid akut fara för människor och djur alternativt om det blivit kraftig igensättning i broar eller liknande som gör att vattenflödet stoppas, uppmanas allmänheten ringa 112.

Växjö kommun försöker genom egen vattenreglering i bland annat Helgasjön och Örken, minska konsekvenserna av de höga vattennivåerna. Men vattenståndet är så högt i många sjöar och vattendrag att möjligheterna att påverka flödena är små.

Växjö kommun har höjd beredskapsjour vilket innebär att extra tillsyn görs i kommunens dammanläggningar för att minska risken för skador och ras.

I områdena i Gemla och Öja väntas stigande vattennivåer till och med helgen. Vädret ser sedan något bättre ut med kallare väder. Kylan gör att markytan fryser och flödet kan stanna av, men det kommer ta mycket lång tid innan vattnet sjunkit undan och vi återgår till normala nivåer.

Även områdena i ån kring Åryd och Ingelstad är påverkade, men där är läget inte lika allvarligt.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022