Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sammanfattning efter mötet om översvämningar

Fredag 5 januari hölls ett informationsmöte om de höga vattenflödena, framför allt runt Gemla och Öja.

På plats fanns representanter från Växjö kommun, Räddningstjänsten, länsstyrelsen och Trafikverket.

Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun, gav en lägesbild kring vattennivåerna och vilka som är de särskilda riskområdena. Han förklarade också vad Växjö kommun gjort för att motverka de höga flödena genom reglering, magasinering av vatten med mera, samt rekommendationer från kommunen.

Presentationen finns bifogad nedan under relaterade dokument. Den viktigaste uppmaningen är att vara försiktig och att framför allt inte låta barn vistas i de översvämmade områdena. Samt att lukta och smaka på vattnet i kranen om du har egen brunn.

Varför har ni inte öppnat luckorna i Gransholm?

Gransholm är inte Växjö kommuns ansvar utan en privat anläggning. Vi anser att så länge det inte ligger över sin tillåtna nivå så skapar den inget problem.

Men ni borde öppnat sjöarna tidigare?

Vi gjorde regleringar redan i november men kan inte göra något mer i nuläget då det varit så pass långvarigt. Att förhandstappa ännu tidigare hade inneburit att vi försämrat läget med vattenbrist som var då.

Idag har Växjö kommun strypt flödet ur Helgasjön med cirka 10 procent. Avsikten är att fördröja vattnet eftersom läget var kritiskt. Det här är dock en tillfällig förbättring, men kommer inte lösa något på längre sikt.

Vi kommer, när nivåerna sjunker tillbaka, kunna strypa ytterligare för att påskynda återhämtningen.

Vad gör Räddningstjänsten?

Räddningstjänsten planerar för de samhällsviktiga verksamheterna såsom el, dricksvatten, avlopp, omsorg, vägnät och broar. Vid akut fara för människor och djur – ring 112. Vi kommer också hjälp av frivilliga om situationen blir akut. Om du vill ha råd från Räddningstjänsten 0470-76 65 00 (kontorstid). Läs mer på www.vrtj.se

Hur ser det ut när det gäller vägarna?

Trafikverket har daglig tillsyn på vägarna och bedömer i dagsläget inte någon fara vid någon väg. För att rapportera in fel till Trafikverket ring 0771-921 921.

Vad gör vi för att hindra liknande händelser i framtiden? Varför görs inget?

Vi tittar på två saker. Vallarna kan höjas och stärkas. Det minskar behovet att behöva göra saker i ån.

Vi vill titta på höjdskillnaderna i ån och vad som finns i ån. Titta på det tillsammans. Vi måste ha goda grunder för att göra detta. Men vi vill titta på det tillsammans, Växjö kommun, markägare och Länsstyrelsen.

Det finns gamla vattendomar, men de är inte anpassade till idag, gör man något för att se över eller arbeta om dem?

Ja, på en tio års plan gör i en översyn över dammarna och ansöker om tillstånd och vid behov bygger om dem. Det arbetet innebär vattendom för Örken och Helgasjön men andra anläggningar är mer prioriterade. Vi tar ett objekt i taget.

Har någon just nu vatten i källaren?

Vi har haft några sådana samtal till Växjö kommun men ansvaret här ligger hos den enskilda fastighetsägaren.

Varför har inte staten det ekonomiska ansvaret för vattendrag som Mörrumsån?

Staten har ansvar för enskilda projekt men det stämmer att det inte finns något sådant ansvar.

Dricksvattnet ur egen brunn, hur påverkas det?

Om ytvatten läcker in i din dricksvattenbrunn är risken i första hand att du får bakterier i dricksvattnet. Uppmärksammar du förändringar i doft, färg eller smak i ditt dricksvatten och misstänker att brunnen kan läcka in ytvatten rekommenderas du att koka ditt vatten eller hämta vatten från någon annanstans.

Önskar du rådgivning kring ditt dricksvatten eller har frågor om exempelvis provtagning är du välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret på 0470-410 00.

Finns det vattenposter för de i Gemla-området som behöver hämta vatten?

Det finns inga som är igång i nuläget men kommunen följer utvecklingen.

Finns risk för konsekvenser för avloppssystemet?

Nej, vi har kontrollerat och vi har inga indikationer på något sådant.

Åfåran ut i sjön Furen är mycket smal och det är en propp ut i sjön. Ekenäsaviken är helt igenväxt och leder ingenstans. Vad göra?

Det finns flera sådana platser. Det är svårt att göra något på grund av lagstiftningen. Växjö kommun och länsstyrelsen får kontrollera dessa när det är normala vattenflöden.

Kan man gå upp med en drönare och se var det är högt vatten?

Växjö kommun och länsstyrelsen har också sådana funderingar och ser en vinning med att dokumentera. Kanske är inte drönare lösningen utan annan Vi tar med oss frågan och löser det under vecka 2.

Sist på mötet riktades ett särskilt tack till Ulf Jonsson, Gemla fiskevårdsområdesförening, som dokumenterar vattennivåerna dagligen samt andra som hjälpt till med informationsspridning.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022