Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatt stark ekonomi i Växjö kommun

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2017 visar ett positivt resultat på 159 miljoner kronor.

Det är en förbättring med 109 miljoner kronor jämfört med budget. Kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd visar de största överskotten. Inom kommunstyrelsen visar måltidsorganisationen ett positivt resultat på 6 miljoner kronor.

- Det är ett starkt resultat och det är ett resultat av hårt arbete, tydlig ledning och budgetdisciplin. Nu står vi, liksom alla kommuner, inför ett tuffare ekonomiskt läge med vikande skatteintäkter kommande år. Att vi då har kontroll över vår ekonomi är avgörande för att kunna fortsätta ge våra invånare bra service, kunskap, omsorg och upplevelser, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Det positiva resultatet förklaras huvudsakligen av effektiviseringar och god kostnadskontroll i verksamheterna.

- Till resultatet kan vi också räkna medfinansiering av Fagrabäcksrondellen på totalt 78 miljoner kronor, vilket gör förbättringen mot budget ännu större och att vi står ännu bättre rustade för framtiden, säger Anna Tenje (M).

Kort om nämnderna

  • Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot budget med 45 miljoner kronor. En större del av överskottet är tillfälligt och beror på senareläggning av projekt och rekryteringar.
  • Måltidsorganisationen har ett positivt resultat på 6 miljoner kronor. Det beror på den genomlysning av verksamhetens kostnader som gjorts, men också på att måltidsorganisationen fokuserat på att utveckla ekonomistyrningen.
  • Byggnadsnämnden visar ett överskott på 9 miljoner kronor. Överskottet beror på en stark byggkonjunktur vilket innebär ökade intäkter för plan- och bygglovsavgifter.
  • Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 9 miljoner kronor. Nämnden har aktivt arbetat med effektiviseringar under året. Resultatet har också påverkats positivt av ökade intäkter vid idrottshallar och idrottsplatser, till följd av högre nyttjandegrad.
  • Nämnden för arbete och välfärd visar en positiv budgetavvikelse med 20 miljoner kronor. Fastställda effektiviseringsåtgärder och ett aktivt åtgärdsprogram har tillsammans med ökade statsbidrag inneburit att den ekonomiska utvecklingen varit positiv under året.
  • Omsorgsnämnden visar en planerad negativ avvikelse mot budget om 11 miljoner kronor. Underskottet beror på planerade engångssatsningar på utbildningar och utvecklingsprojekt, som tas av eget kapital.
  • Tekniska nämndens verksamheter visar ett överskott på 10 miljoner kronor. Överskottet beror huvudsakligen på att planerade investeringar har senarelagts. Drift- och underhållskostnader har också minskat till följd av ett effektivt hushållande av resurser och även låga energipriser.
  • Utbildningsnämnden redovisar en ekonomi i balans. Inom verksamheterna varierar utfallet något. Grundskola visar på underskott, gymnasium och förskola på överskott.

Måluppfyllelse av övriga verksamhetsmål kommer att redovisas i årsredovisningen.

Budgeterat resultat för 2018 uppgår till 7 miljoner kronor. Det ekonomiska läget kommer att bli kärvare kommande år för Växjö liksom för övriga kommunsverige med ökade demografiska behov.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022