Landsbygdsråd

Växjö kommun inför ett landsbygdsråd som består av sju politiker och sex representanter från landsbygden.

Växjö kommun beslutade den 7 november 2023 att införa ett landsbygdsråd för att öka dialogen, bidra till en hållbar och livskraftig landsbygdsutveckling, stärka attraktiviteten samt ge goda förutsättningar att kunna bo, leva och verka på landsbygden. Ett landsbygdsråd säkrar ett landsbygdsperspektiv i beslutsfattandet.

Representanter har nominerats

Från och med den 13 december 2023 och till och med den 31 januari 2024 nominerades representanter till landsbygdsrådet,

Detta händer efter nomineringen

Efter den 31 januari granskar och bedömer en valberedning nomineringarna för att se till att de föreslagna representanterna uppfyller kvalifikationerna.

Alla nominerade kandidater meddelas om resultatet. Om det finns fler godkända kandidater än det finns platser i landsbygdsrådet görs en omröstning inom valberedningen.

Valberedningen lämnar förslag till kommunstyrelsen som fattar beslut om representation i landsbygdsrådet på sitt möte den 5 mars.

Nu är det klart vilka som blir ledamöter i landsbygdsrådet.

Kommunstyrelsens beslutade den 5 mars 2024 om ordinarie ideella
rådsmedlemmar och ersättare till landsbygdsrådet samt utsåg även politiska rådsmedlemmar enligt nominering från partierna.

Politiker
Majja Almqvist Rieger (C)
Tomas Thornell (S)
Cheryl Jones Fur (MP)
Frida Sandstedt (V)
Eva Johnsson (KD)
Ola Sennehed (L)
Sofia Stynsberg (M)

Ordinarie landsbygdsrepresentanter

Johan Schwab
Hilma Mörelius
Camilla Logarn
Chris Jangelöv
Maria Persdotter Isaksson
Tom Malinen

Ersättare landsbygdsrepresentanter

Terese Hermansson
Anneli Boosjögård
Ulf Folkesson

De valda medlemmarna i rådet utbildas och arbetet i landsbygdsrådet påbörjas den 16 april 2024. Rådsmedlemmarna sitter till och med 31 december 2026.

Ledamöterna får ersättning för sin tid i landsbygdsrådet.

Landsbygdsrådet har fyra ordinarie möten per år, det kan bli extra sammanträden och rådet anordnar en årlig Utvecklingskonferens. Rådet är också remissinstans för frågor som berör landsbygden.

En årlig möteskalender med datum och plats för sammanträden fastställs av landsbygdsrådet under första mötet varje år. Justerat protokoll kommer att skickas ut till ledamöter och intressenter samt publiceras på webbsidan.

De nominerade ska vara bosatt på landsbygd eller tätort utanför Växjö stad och gärna ha engagemang i föreningslivet.

Valberedningen ser till sammansättningen av landsbygdsrådet med tanke på ålder, kön, bakgrund, representation från olika föreningar och delar av landsbygden.

Viktiga ord för ett etiskt uppförande för alla i landsbygdsrådet är bland annat: integritet och undvika intressekonflikter, öppenhet, respekt och inkludering, ansvar samt konflikthantering.

Personer som nominerades som representanter i landsbygdsrådet ska:

  • ha kunskap i landsbygdsfrågor
  • ha engagemang och intresse i frågorna
  • ha förmåga att kommunicera inom rådet, med intressenter och allmänhet
  • kunna avsätta tid för rådets arbete, inklusive delta i möten och evenemang

Frågor kring landsbygdsrådet

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Anna Sandquist, landsbygdsutvecklare,
Telefon: 0470-416 78
E-post; anna.sandquist@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 10 april 2024