Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Bygga till

Om du ska bygga till din bostad behöver du bygglov, här är en checklista med exempel på ritningar som ska vara med i en ansökan om bygglov när du ska bygga till din bostad.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Att tänka på vid bygglov

Det är mycket att tänka på när man ska bygga. Några saker som är viktiga att komma ihåg när du söker bygglov:

 • Se till att allt finns med innan du lämnar in ansökan om lov. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om bygglov.
 • Ritningar och underlag kan du göra själv eller låta en fackman ta fram. De kan ritas för hand eller på dator. Det viktiga är att de är tydliga, detaljerade och enkla att läsa.
 • All ny byggnation ska vara tillgänglig för alla. Det gäller även uterum och andra tillbyggnader.

Detta innehåller en komplett ansökan om bygglov med bilagor

Ansökan

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst och även följa dina pågående ärenden på ”Mina sidor”länk till annan webbplats.

1. Fasadritningar

Fasadritningar från samtliga väderstreck där utbyggnaden framgår.

 • Tillräckligt detaljerad (skala 1:100)
 • Beskriv fasad- , tak- och fönstermaterial
 • Beskriv färg/kulör

2. Planritning (skala 1:100)

Planritningen ska visa rummen tydligt, även i det befintliga huset.

3. Sektionsritning (skala 1:100)

En sektionsritning visar rumshöjder, golv- och marknivåer och ska beskriva befintlig byggnad och tillbyggnaden.

All nybyggnation ska vara tillgänglig för alla. Det gäller även tillbyggnad. Den nya tillbyggnaden bör få samma golvnivå som det befintliga husets golvnivå eller ha en nivåskillnad om högst 2 cm.

Alternativt kan du lösa tillgängligheten genom att bygga ramp mellan tillbyggnad och det befintliga huset. I så fall ska lösningen följa kraven på ramper i Boverkets byggregler. Du ska beskriva lösningen på ritningarna.

4. Situationsplan (skala 1:500)

Förenklad nybyggnadskarta

Används vid en del tillbyggnader och komplementbyggnader (till exempel garage), exempelvis när avstånd till fastighetsgräns är mindre än 4,5 meter. En normal förenklad nybyggnadskarta kostar för enbostadshus 4 185 kronor enligt byggnadsnämndens taxa. För övriga byggnader eller annan anläggning tillämpas prissättning enligt fastighetens areal.

Innehåller samma som nybyggnadskarta utom anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Utdrag ur primärkarta

Enligt skick i kartdatabasen vid utritningstillfället. Kan användas vid ansökan av bygglov för en del tillbyggnader och komplementbyggnader. Avståndet till fastighetsgräns bör vara mer än 4,5 meter. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt själv: pdf-karta via vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Observera att vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten får du kontakta oss, så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

Beställ nybyggnadskarta

Utdrag ur primärkarta

För kartutdrag på landsbygd hänvisar vi till Lantmäteriets e-tjänst Min kartalänk till annan webbplats.

På kartan ritar du in:

 • var på tomten din tillbyggnad kommer att byggas
 • måttsätt byggnaden
 • mått på avstånd till granne

5. Eventuell teknisk beskrivning

Vid byggnationer som blir mer tekniskt avancerade ska du göra en teknisk beskrivning och bifoga till ansökan. Det kan till exempel vara att ändra den befintliga takkonstruktionen.

Är du osäker på om du behöver upprätta teknisk beskrivning rekommenderar vi ändå att du gör det. Det är alltid bäst att ha funderat ut hur du tekniskt utför din byggnation, hur liten den än är.

Övrigt

Beskriv alltid hur byggnaden är färgsatt och vilket material som används till tak, fasad och fönster. Vid om- och tillbyggnad ska det framgå av ritningarna hur byggnaden ser ut i dag.

 • Om du skickar in bilder och kartor i pappersformat ska ritningarna vara i format A3 eller A4.
 • Om du skickar in bilder och kartor i digitalt format ska de vara sparade i PDF- eller TIF-format. Inte DWG eller andra format.
 • När du ansöker räcker det med ett (1) ex av ansökan och medföljande handlingar så som ansökan, ritningar, foto med mera.

Bygglov för tillbyggnad kan variera i kostnad beroende på storlek

Vi tar ut avgifter för de tjänster som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan till exempel handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift och husutstakning ingå. Om det är ett stort bygge det gäller eller om det avviker från gällande planer kan kostnaden blir högre. Välkommen att kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade uterum.

Byggnation i Sverige styrs av plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen, riksdagens webbplatslänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2020