Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Bygglovsbefriade åtgärder

Om du har ett en- eller tvåbostadshus finns det vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för utan endast anmälan krävs. Vissa åtgärder kräver inte heller någon anmälan.

Inget bygglov, bara anmälan

För småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus finns det möjlighet att göra vissa åtgärder utan att ansöka om bygglov - däremot krävs anmälan. Det du får göra eller bygga är:

  • Ett så kallat attefallshus. Huset får vara som störst 25 kvadratmeter och ska byggas i närhet av bostadshuset. Högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.
  • En tillbyggnad. Den får vara som högst 15 kvadratmeter och får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
  • Två takkupor, så länge det inte blir någon påverkan på den bärande konstruktionen. Om huset redan har en takkupa får du göra ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet.

Du som har ett enbostadshus kan också göra detta utan att ansöka om bygglov:

  • Inreda ytterligare en bostad.

Alla åtgärder ovan ska vara minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, annars krävs medgivande från de grannar som berörs. Mot gatan och allmän mark får åtgärderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan arbetena får påbörjas.

Bygglov krävs dock om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även i eller i anslutning till flygplatser och övnings- eller skjutfält som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvaret.

Friggebodsregler - inget bygglov, ingen anmälan

Det finns även något som kallas friggebodsregler. Det kräver varken bygglov eller anmälan. Det du får bygga då är:

  • En komplementbyggnad. Den får vara som störst 15 kvadratmeter sammanlagt med andra komplementbyggnader som har uppförts med undantag på bygglov. Högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter.
  • En skyddad uteplats med skärmtak. Den får vara som störst 15 kvadratmeter.
  • Ett plank för att skydda uteplatsen. Det får vara max 1,8 meter högt och max 3,6 meter ut från huset.

Alla åtgärder ovan ska vara minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, annars krävs medgivande från de grannar som berörs. Mot gatan och allmän mark får åtgärderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Olika regler beroende på fastighetens placering

Reglerna för bygglov och anmälan ser olika ut beroende på var fastigheten ligger, det vill säga om området är detaljplanerat eller inte. Om du är osäker på vad du får och inte får göra, kontakta gärna Växjö kommun.

Om du redan har använt de bygglovsbefriade åtgärderna ovan behöver du ansöka om bygglov för en ny åtgärd inom detaljplanerat område, utanför kan det finnas vissa undantag.

Det finns mer information om dessa regler i Boverkets broschyr "Får jag bygga?".

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020