Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Solpaneler

Om du vill installera solpaneler på en byggnad kan det krävas bygglov eller anmälan. Det beror bland annat på var byggnaden ligger, men även om byggnaden har exempelvis ett kulturhistoriskt värde.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Detta gäller utanför detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov för att installera solpaneler på byggnader och tillhörande komplementbyggnader som ligger utanför detaljplanerat område.

Om byggnaden har ett särskilt värde, antingen historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, ska installationen av solpaneler göras med hänsyn till det värdet. Kontakta oss gärna för att få veta vad som gäller just din byggnad.

Detta gäller inom detaljplanerat område

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade.

Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Om byggnadens bärande delar påverkas behöver du inte ansöka om bygglov men däremot göra en anmälan. Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet, kontakta oss gärna.

Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Du ansöker enklast om bygglov eller gör en anmälan via e-tjänsten nedan. Där kan du sedan följa ditt ärende.

Bifoga detta till din ansökan

  • Fasadritning över den sida på taket solpanelerna ska placeras samt foto över fasaden som den ser ut idag. Rita in på fasadritningen var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler du ska installera och vikt på panel.
    eller
  • Fotomontage över fasaden som den ser ut idag. Markera på fotomontaget var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler du ska installera och vikt på panel.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020