Solpaneler

Om du vill installera solpaneler på en byggnad kan det krävas bygglov eller anmälan. Det beror bland annat på var byggnaden ligger, men även om byggnaden har exempelvis ett kulturhistoriskt värde.

Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL.

Detta gäller utanför detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov för att installera solpaneler på byggnader och tillhörande komplementbyggnader som ligger utanför detaljplanerat område.

Om byggnaden har ett särskilt värde, antingen historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, ska installationen av solpaneler göras med hänsyn till det värdet. Kontakta oss gärna för att få veta vad som gäller just din byggnad.

Detta gäller inom detaljplanerat område

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade.

Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Om byggnadens bärande delar påverkas behöver du inte ansöka om bygglov men däremot göra en anmälan. Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet, kontakta oss gärna.

Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Du ansöker enklast om bygglov eller gör en anmälan via e-tjänst genom att logga in med din e-legitimation. I e-tjänsten får du hjälp att göra din ansökan eller anmälan. Sedan kan du enkelt följa ditt ärende.

Om du inte använder e-tjänsten kan du ansöka eller göra din anmälan via blankett. Då får du skicka dina handlingar i pappersform.

Bifoga detta till din ansökan

  • Fasadritning över den sida på taket solpanelerna ska placeras + foto över fasaden som den ser ut idag. Rita in på fasadritningen var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler ni ska installera och vikt på panel
    eller
  • Fotomontage över fasaden som den ser ut idag. Markera på fotomontaget var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler ni ska installera och vikt på panel

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2020
Bygga och bo