Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna ta sig till stranden, inte bara de som äger mark där. Det är också till för att skydda växt- och djurlivet vid sjöar och vattendrag.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

För sjöarna Asasjön, Furen, Helgasjön, Innaren, Madkroken, Rottnen, Salen, Skärlen, Stråken, Tolgasjön, Åsnen och Örken sträcker sig strandskyddet 200 meter upp på land från strandlinjen.

Inom strandskyddszonen får du inte:

 • Uppföra nya byggnader eller förändra de som redan finns till något annat ändamål (till exempel omvandla sjöbodar till bostäder)
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnation
 • Uppföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, så att det försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor
 • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla

Kan jag få dispens?

Du kan i vissa fall få dispens från bestämmelserna om strandskydd för att bygga, göra anordningar eller på annat sätt ändra i strandskyddsområdet.  För att få strandskyddsdispens krävs det att strandskyddets syfte inte motverkas och att du kan uppfylla något av de särskilda skäl som anges i lagen.

Särskilda skäl för dispens enligt miljöbalken

 1. Redan i anspråktaget område.
  Exempel: Åtgärden görs inom en tomtplats som är etablerad.

 2. Avskilt från stranden.
  Exempel: Platsen ligger bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder.

 3. Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten.
  Exempel: Båtbrygga, hamn.

 4. Utvidga pågående verksamhet.
  Exempel: Industriverksamhet.

 5. Angeläget allmänt intresse.
  Exempel: Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassning för rörelsehindrade.

 6. Annat mycket angeläget intresse.
  Exempel: En unik situation under mycket speciella omständigheter.

Du kan också få dispens från strandskyddet om området sammanfaller med kommunens LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kostnaden för strandskyddsdispens är cirka 10 000 kronor.

Ansökan om dispens skickas till byggnadsnämnden som prövar dispensansökan mot fastställd kostnad. I ansökan ska du uppge särskilda skäl för dispens. På en karta i skala 1:1000 ska det beskrivas i vilket område dispensen gäller.

För anläggningar i vatten, kontakta länsstyrelsen som beslutar om vattenverksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2021