Fastighetsgränser

Om du är osäker på var en fastighetsgräns går, kan du vända dig till lantmäterimyndigheten.

Särskild gränsutmärkning

Lantmäterimyndigheten kan slå ner gränsrör som kommit bort, markera tidigare omarkerade gränspunkter och även märka ut med kompletterande gränsmarkeringar i gränsens sträckning. Detta ökar tryggheten för fastighetsägaren.

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Gränsmärken som sätts ut vid en särskild gränsutmärkning dokumenteras på förrättningskartan och ett gränsutmärkningsbeslut fattas. Därefter får utmärkningen rättskraft, bindande verkan för framtiden.

Fastighetsbestämning

Vid en fastighetsbestämning utreds och bestäms hur gränserna går mellan olika fastigheter eller vad ett servitut omfattar. Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Gränsutvisning

Om markägaren har svårt att hitta sin gräns, kan en gränsutvisning göras under förutsättning att gränsmarkeringarna finns i terräng eller mark.

Arbetet kan utföras av Lantmäterimyndigheten eller av Mät- och GIS-avdelningen, Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Bygga och bo