Ny lagändring i bygglovshantering börjar gälla 1 januari

I somras röstade riksdagen ja till regeringens förslag till reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. Lagförändringen börjar gälla efter årsskiftet.

Bygglovsprocessen idag

När du ansöker om bygglov eller ett förhandsbesked har du rätt att få ett besked inom tio veckor efter att en komplett ansökan lämnats in till kommunen. Om en större utredning krävs kan Växjö kommun välja att förlänga denna period med ytterligare tio veckor.

Om du anmäler åtgärder som inte är bygglovspliktiga men som är anmälningspliktiga ska du få ett beslut i ärendet inom fyra veckor, eller inom åtta veckor beroende på om frågan är av större vikt eller principiell betydelse. För dessa beslut och hantering tar byggnadsnämnden i Växjö kommun ut avgifter.

Förändringar från och med 1 januari

I samband med lagförändringarna införs ett system med avgiftsreducering. Det innebär att avgiften reduceras med en femtedel varje vecka som tidsramen överskrids. Syftet med lagförändringen är att uppnå en mer effektiv byggprocess med en tydlighet för när en tidsram börjar gälla, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga den.

Vad innebär det för sökande i Växjö kommun

Bygglovsprocessen kommer vara densamma. Däremot kommer dialogen och diskussion mellan sökande och Växjö kommun förändras lite. För att undvika långdragna ärenden kommer kommunikationen vara tydligare och det kommer ställas högre krav på att sökande kommer in med rätt underlag och kompletterar i tid.

Tidigare har handläggare gett den sökande längre tid på sig att komma in med korrekt underlag. Detta för att få ett positivt bygglovsbeslut istället för att få avslag på sin ansökan.

Från och med 1 januari kommer sökande istället få en tydlig tidsram för när en komplettering ska vara inne och om inte det uppfylls kommer ansökan avslås och processen får börja om på nytt. Detta görs för att undvika reduktion på avgiften och därmed minimera risken för att bygglov ska behöva finansieras till stor del av medborgarnas skattemedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2018