Förslag till nya P-tal i Växjö ut på remiss

Igår, onsdag 12 december, beslutade byggnadsnämnden om att skicka ut ett nytt förslag till P-tal i Växjö kommun på remiss. Syftet är att öka tillgänglighet och bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Byggnadsnämnden i Växjö kommun har fått uppdraget att utreda möjliga förändringar i nuvarande p-tal. P-tal, eller parkeringsnorm, är kommunens regelverk för hur parkeringar ska ordnas vid om- eller nybyggnationer. Dessa p-tal ska fungera som stöd och vara ett hjälpmedel för att beräkna parkeringsefterfrågan i exploatering samt plan- och bygglovsprocessen.

Det nya förslaget ska göra p-talen mer flexibla samt öppna dörren för mer samnyttjande av både parkeringsplatser och fordon.

Mål med nya p-talen

I takt med att Växjö kommun utvecklas kan vi bland annat se att området kring järnvägen förtätas, befolkningsmängden ökar markant och konkurrensen om mark i attraktiva lägen ökar. När antal, placering och reglering av parkering är väl balanserat så ökar stadens tillgänglighet och bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

Med anledning av det finns ett antal mål framtagna för arbetet:

 • Öka Växjö kommuns tillgänglighet
 • Hushålla med marken
 • Medverka till begränsade byggvolymer för bilparkering
 • Ta ytterligare ett steg mot ett hållbart transportsystem
 • Medverka till att cykel och bil får en välbalanserad roll i transportsystemet

Växjö i zoner

I de nya p-talen delas Växjö in i tre olika zoner. I zonindelningen ser man till tillgänglighet med olika trafikslag, placering av målpunkter, bilinnehav och planerad utbyggnad av Växjö. De tre zonerna är:

 • Zon 1: Den gångbara staden
  Stadskärnan som erbjuder medborgarna ett rikt utbud av bostäder, arbetsplatser med mera som kan nås som gående, med cykel, med kollektivtrafik och bil.
 • Zon 2: Cykelstaden
  Omfattar all tätbebyggelse exklusive zon 1. Tillgång till stadens samlade utbud men ligger inte inom gångavstånd, utan kan nås med cykel, kollektivtrafik och bil.
 • Zon 3: Växjö kommun exklusive tätbebyggelse
  Den glest exploaterade delen av kommunen. Har tillgång till större delen av utbudet men ligger utanför gång- och cykelavstånd. Kollektivtrafiken fyller en viktig funktion för arbetsresan medan bilen kan vara huvudalternativ för andra syften.

Tidsplan

Efter byggnadsnämndens beslut igår kommer en remissversion för yttrande skickas ut i januari till utvalda aktörer. Mottagarna av remissversionen består bland annat av lokala byggentreprenörer och fastighetsägare, förvaltningar, nämnder och bolag samt andra myndigheter. Efter remisstiden kommer en slutversion tas fram under våren och ett slutgiltigt förslag ska presenteras för politiskt beslut innan sommaren 2019.

De nya p-talen har tagits fram av en styrgrupp med representanter från stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen i samarbete med konsultföretaget Sweco.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018