Klagomål på eventuellt förorenat vatten

Miljö- och hälsoskyddskontoret, på Växjö kommun, blev under hösten 2019 kontaktade av flera fastighetsägare vid Tingsrydsvägen om konstig lukt och smak på det enskilda dricksvattnet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde då provtagning vid fyra fastigheter. Proverna undersöktes på petroleum/olja (alifater och aromater), MTBE (tillsats) och polyaromatiska kolväten (PAHer). Man genomförde också en provtagning för screeninganalys på en fastighet. Screening är en bred analys som används när man inte vet vilka ämnen som ska analyseras, detta för att undersöka om det kunde varit andra ämnen än de som har analyserats som ger lukt och smak på vattnet.

Vad har provsvaren visat?
Ett av proven som analyserades hade en tydlig lukt av lösningsmedel och bedömdes som otjänligt. Två av proverna hade svag lukt av lösningsmedel. I de tre proverna påvisades ämnena ETBE och MTBE, ämnen som används som tillsatser i bensin. Två av proverna innehöll även alifater. Den kemiska analysen visade även på anmärkningar för andra ämnen till exempel klorider, nitrit/nitrat/ammonium.

Ämnena MTBE och ETBE visades också i screeninganalysen, men inga andra föroreningar. Miljö- och hälsoskyddskontoret har bett om Livsmedelsverkets utlåtande utifrån analysrapporterna och deras bedömning och slutsats är att hälsorisken utifrån de analyserade ämnena (alifater, MTBE, ETBE) är mycket låg.

Beslut i ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta ärendet med klagomål på förorenat dricksvatten vid Tingsrydsvägen utan åtgärd.

För mer information i ärendet går att läsa i frågor och svarfilen , 111 kB, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020