Bättre kunskap om läkemedel i Växjös avloppsvatten

Många läkemedel kan hittas i avloppsvattnet och de flesta renas inte i dagens reningsprocess på Sundet. Med ytterligare behandling går det att rena läkemedel och minska riskerna i Norra Bergundasjön, men till ökade kostnader och energiförbrukning. Det visar en förstudie av läkemedelsrening som gjort på avloppsreningsverket Sundet.

Under 2019 har det genomförts en studie på avloppsreningsverket Sundet som omfattat provtagning och analys av läkemedelsrester i vattnet. Studien har bestått av undersökning av vattnet innan det kommer till reningsverket, inom reningsverket, samt i det vattendrag som tar emot avloppsvattnet efter reningen.

Pilotförsök har också genomförts i förstudien för att utvärdera två behandlingstekniker; ozon och ultravioloett ljus i kombination med väteperoxid.

Resultatet ger en klarare bild av nuläget kring läkemedelsrester i avloppsvatten och hur Växjö ligger till jämfört med andra. Avloppsvatten från sjukhus och äldreboende innehåller högre halter av läkemedelsrester i jämfört med hushåll. Därför kan det vara effektivt att rena detta vatten på plats i framtiden. Växjös avloppsvatten innehåller ungefär lika mycket läkemedelsrester som andra undersökningar, med undantag för Oxazepam som är ett lugnande och ångestdämpande ämne, där halterna är tio gånger högre.

Med dagens reningsprocess på Sundet renas några ämnen bra, men de flesta renas inte alls. Därför kan det finnas risk för oönskade effekter på grund av vissa ämnen (till exempel oxazepam och diclofenac) i Norra Bergundasjön som tar emot avloppsvattnet efter reningen. En bidragande orsak till risken för oönskade effekter är att det är låg utspädning av avloppsvattnet i sjön.

Pilotförsöken visar på god reduktionsförmåga med båda teknikerna som testats. Dock innebär de ett extra reningssteg med ökad energi- och kemikalieförbrukning. Det går alltså att effektivt behandla avloppsvattnet för att rena läkemedelsrester, men innebär ökade kostnader och energiförbrukning som måste ställas mot nyttan.

Om studien

Bakgrunden till studien är att Naturvårdsverket beviljat investeringsbidrag till avloppsreningsverk för rening av läkemedelsrester. Växjö kommun beviljades 2,5 miljoner till den genomförda förstudien med provtagning och pilotförsök.

Växjö kommun har fått ytterligare investeringsbidrag (1,2 miljoner kronor) för att fortsätta arbetet med att utvärdera fler metoder för rening under 2020. Målet är att få fram ett beslutsunderlag för att ta ställning till om och hur vi ska satsa på att utöka reningsverket Sundet med en särskild läkemedelsreningsprocess.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020