Höga vattenflöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga

Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla, Öja och Jät.

Till helgen väntas ett nytt nederbördsområde som kan ge omkring 30 millimeter regn och fylla på de redan höga vattennivåerna.

Växjö kommun och Värends räddningstjänst varnar för att vistas i översvämmade områden. Det finns risk för att vallar ger vika och att människor hamnar i vatten och förs med i starka strömmar. Särskilt barn bör hållas borta från sådana områden. Den som har båt, löst virke eller andra stora föremål uppmanas flytta eller säkra dem, för att inte orsaka skada eller hindra vattenflödet.

Ansvaret för att agera inför en översvämning när det gäller privat egendom och mark ligger på fastighetsägaren som då rekommenderas att exempelvis bygga barriärer och pumpa bort vatten. Vid akut fara för människor och djur alternativt om det blivit kraftig igensättning i broar eller liknande som gör att vattenflödet stoppas, uppmanas allmänheten ringa 112.

Växjö kommun försöker genom egen vattenreglering i bland annat Helgasjön och Örken, minska konsekvenserna av de höga vattennivåerna. Men vattenståndet är så högt i många sjöar och vattendrag att möjligheterna att påverka flödena är små.

Växjö kommun har höjd beredskapsjour vilket innebär att extra tillsyn görs i kommunens dammanläggningar för att minska risken för skador och ras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020