Fortsatt höga vattenflöden - allmänheten uppmanas vara försiktiga

Sedan den 26 februari har kylan in haft en välkommen dämpande effekt på tillflöden till sjöar och vattendrag. I flera av de mindre vattendragen har flödet minskat tack vare kylan. Större sjöar och vattendrag är dock fortfarande överfulla och därför är det fortfarande stigande nivåer och flöden på de flesta platser i längs sjöar och vattendrag i Mörrumsåns huvudfåra.

Uppdaterad information 2020-02-28

SMHI har sedan tidigare utfärdat en klass 2-varning, som i Växjö kommun gäller för områden ända från Örken ner till Salen/Åsnen.

Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla och Öja. Flera kvadratkilometer stora områden har översvämmats med upp till två meter djupt vatten. Detta till följd av att vallar har brustit. I flera fall har även lantbrukens invallningsföretag beslutat sig för att upphöra med pumpning i de vanligtvis torrlagda områdena så att markerna kan fyllas översvämmas långsamt och kontrollerat, för att undvika att vallarna går till brott.

SMHI har den 20 februari utfärdat en klass 2-varning för hela Mörrumsån, vilket i Växjö kommun gäller områden ända från Örken ner till Salen/Åsnen.

Varning för att vistas i översvämmade områden kvarstår

Växjö kommun och Värends räddningstjänst varnar för att vistas i översvämmade områden. Det finns risk för att ytterligare vallar i ännu ej helt uppfyllda invallade områden ger vika och att människor hamnar i vatten och förs med i starka strömmar. Särskilt barn bör hållas borta från sådana områden. Den som har båt, löst virke eller andra stora föremål uppmanas att om möjligt flytta eller säkra dem, för att inte orsaka skada eller hindra vattenflödet.

Fastighetsägarens ansvar

Ansvaret för att agera inför en översvämning när det gäller privat egendom och mark ligger på fastighetsägaren som då rekommenderas att exempelvis bygga barriärer och pumpa bort vatten. Vid akut fara för människor och djur alternativt om det blivit kraftig igensättning i broar eller liknande som gör att vattenflödet stoppas, uppmanas allmänheten ringa 112.

Vattenregelering och höjd beredskap

Växjö kommun försöker genom egen vattenreglering i bland annat Helgasjön och Örken, minska konsekvenserna av de höga vattennivåerna. Men vattenståndet är så högt i många sjöar och vattendrag att möjligheterna att påverka flödena är små. Helgasjön stiger sedan den 26/27 februari 0,5-1 cm per dygn och sjön förväntas stiga ytterligare den närmaste veckan. Till följd av detta ökar även flödet nedströms Helgasjön. Helgasjön är sedan flera veckor fullt öppen, men sjön stiger trots detta så mycket att sjön nu börjar svämma över naturmark kring Räppe kanal och en del andra platser. Kommunens ansvariga personal har dessa områden under uppsikt och bevakar så att det inte uppstår stora nya vattendrag med okontrollerade flöden. Helgasjön kan förväntas stiga ytterligare åtminstone en vecka.

Växjö kommun har höjd beredskapsjour vilket innebär att extra tillsyn görs kring kommunens dammanläggningar för att minska risken för skador och ras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2020