Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Områden i kommunen identifieras för att minska segregation

​Riksdagen har tagit beslut som begränsar asylsökandes möjligheter att flytta till eget boende (så kallad ebo) i vissa områden i väntan på uppehållstillstånd. Växjö kommun har som en av 32 kommuner valts ut att identifiera områden med socioekonomiska utmaningar. Kommunen har nu identifierat fyra områden: Araby, del av Teleborg (Teleborgs centrum), Braås och Lammhult.

Beslutet innebär att asylsökande som på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag från Migrationsverket. Regeringen anser att beslutet kan leda till att fler asylsökande väljer att bo i områden där det finns bättre förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande, minskad risk för utanförskap och en bättre integration.

- Detta löser såklart inte allt men beslutet är ett bra första steg för minskad segregation i Växjö kommun. Det gör att vi kan skapa bättre förutsättningar för en bra välfärd och framförallt en minskad belastning på skolorna i dessa områden. Vi kommer att noga följa läget och analysera konsekvenserna, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun har gjort en noggrann analys av vilka områden som har socioekonomiska utmaningar och kommunstyrelsen har tagit beslut om att lämna förslag om områdesbegränsning för Araby, Teleborg centrum, Braås och Lammhult till Migrationsverket. De områden som Växjö kommun identifierat har inte identiska socioekonomiska utmaningar men helheten visar att dessa områden har liknande utmaningar som riskerar utanförskap. Det finns möjlighet för kommunen att justera halvårsvis.

Områdesbegränsningen gäller från den 1 juli 2020 och berör inte personer som redan idag har eget boende.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 5 december, 2019 om ändringar i förordningen om mottagande av asylsökande. 32 kommuner har sedan fått möjlighet att anmäla om områdesbegränsningar. Det innebär att asylsökande förlorar sin dagersättning om de väljer eget boende i områden med sociala och ekonomiska utmaningar medan de väntar på besked om uppehållstillstånd.

Till grund för Växjö kommuns beslut ligger statistik om:

  • andel med eftergymnasial utbildning (25–64 år)
  • andel förvärvsarbetande (20–64 år)
  • medianinkomst (> 20 år)
  • andel med utländsk bakgrund
  • befolkning efter invandringsår i dessa kommundelar
Senast uppdaterad: 7 mars 2022