Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun får statligt bidrag till Vattenkiosk-projekt

Länsstyrelsen har beviljat Växjö kommun ett bidrag med upp till 450 000 kr, till en vattenkiosk med renat dagvatten för att spara på dricksvatten. Bidraget, som ges som stöd för bättre vattenhushållning, får utgöra som mest hälften av de kostnader som är berättigande för stödet. Resten finansieras av Växjö kommun.

Genom att minska användningen av dricksvatten till ändamål där dricksvattenkvalitet inte är nödvändigt, räcker dricksvattnet längre för de behov som finns.

- Med den nya vattenkiosken kan vi ersätta dricksvatten med renat dagvatten, där vatten av dricksvattenkvalitet inte är nödvändigt, till exempel spola dagvattenledningar och gatusopning, säger Sofia Stynsberg (M) som är tekniska nämndens ordförande.

Dagvatten är benämningen på regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor i staden, och i projektet ska Växjö kommun utreda mängden tillgängligt renat dagvatten och vilket behov det finns av renat dagvatten. Man ska även ta fram en lämplig teknisk lösning för tankning, information till kunder och allmänhet samt uppföra en ny vattenkiosk för tankning av dagvatten.

- Att vi får bidraget innebär att vi nu sätter igång med att planera detaljerna i projektet. Vi beräknar att vattenkiosken ska bli klar för användning i november 2020, säger Elisabeth Olsberg, planeringsingenjör på tekniska förvaltningens VA-avdelning.

Projektet kommer att bidra till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, genom att hushålla med det dricksvatten som produceras. Projektet har även koppling till miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Genom det kan Länsstyrelsen bevilja statligt bidrag för åtgärder, till exempel vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagning av kunskaps- och planeringsunderlag eller investering i ny teknik för en bättre tillgång till dricksvatten.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020