Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö och Alvesta kommun ser över framtida gemensamma satsningar

Växjö och Alvesta kommun har gemensamma framtida utmaningar och ser att det kan finnas vinster i att samordna anläggningar för fjärrvärme samt vatten- och avloppsförsörjning. Kommunerna kommer därför nu att inleda en förstudie för att se om det är möjligt att hitta lösningar som passar båda kommunerna.

Kommuncheferna i Växjö och Alvesta har fått i uppdrag av respektive ordförande i kommunstyrelsen att se över hur kommunerna kan jobba kommunöverskridande när det gäller fjärrvärme samt vatten och avlopp såsom gemensamt reningsverk.

- Att vi har en kontinuerlig befolkningsökning i kombination med att Växjö och Alvesta växer mer och mer mot varandra är incitament för att se över gemensamma, smarta och innovativa lösningar. Att dela på investeringarna för att nå framtida behov för båda kommunerna ser jag som resurseffektivt istället för att varje kommun tittar på sitt. Detta kommer båda kommunerna vinna på, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M), Växjö kommun.

Såväl reningsverket i Växjö som i Alvesta har begränsad kapacitet och behöver ses över för att möta framtidens behov. I Växjö pågår just nu utredningar om Sundets framtid för att se hur avloppsreningsverket kan utvecklas i ett långsiktigt perspektiv och var ambitionsnivån ska ligga. I Alvestas pågående förstudie om lokalisering av ett nytt reningsverk ingår att titta på flera alternativ varav pumpning av spillvatten till Växjö kan vara ett alternativ.

Alvesta är i behov av en ny fjärrvärmeanläggning. Förstudien kommer därför även se över alternativet och möjligheten att kunna koppla ihop Växjö med Alvesta genom en fjärrvärmekulvert så att Alvesta skulle kunna nyttja Växjös anläggningar där stora investeringar i ny kraftvärmekapacitet nyligen har skett. Andra fördelar i ett ömsesidigt vinnande samarbete är bland annat delad kompetens, att lära av varandra, förbättrad tillgång till lokal eleffekt och beredskapsplanering. I förstudien ingår även att se över om och hur man med smarta och effektiva lösningar skulle kunna koppla ihop energiarbetet med avloppsarbetet.

- Vi samverkar redan idag i en rad frågor och det pågår en utveckling av området mellan Växjö och Alvesta. Det handlar om stora investeringar och vi ser detta som en möjlig lösning som skulle kunna vara bra för båda kommunerna. Sedan tittar och utreder både vi och Växjö ett antal parallella spår och möjligheter, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande (S), Alvesta kommun.

Senast uppdaterad: 28 maj 2020