Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun överklagar länsstyrelsens beslut gällande Tingsrydsvägen

Under hösten 2019 kontaktades miljö- och hälsoskyddskontoret av fastighetsägare vid Tingsrydsvägen med klagomål på dricksvattnet i enskilda brunnar. Kommunen utredningar visade att hälsoriskerna var låga och ärendet avslutades utan åtgärd. Detta överklagades till länsstyrelsen och kommunen överklagar nu länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen Kronoberg meddelar i sitt beslut att kommunen behöver utreda klagomålen ytterligare.

Som grund för överklagan svarar Växjö kommun att ett större utredningsarbete är genomfört för att hitta möjliga orsaker till påverkan på dricksvattnet.

Växjö kommun anser även att ett stort geografiskt område behöver utredas grundligt för att komma vidare i ärendet, vilket inte bedöms varken som rimligt eller effektivt med tanke på påverkan.

- Vi har förståelse för att fastighetsägarna situation. Vi har dock gjort mycket noggranna undersökningar som visar att vattnet inte är hälsofarligt och att det inte finns något samband med vägbygget. Bedömningen är att ytterligare undersökningar inte är rimliga, säger Kaisa Sandstedt, enhetschef miljöskydd, miljö- och hälsoskyddskontoret.

Bakgrund

Under hösten 2019 kontaktades miljö- och hälsoskyddskontoret av flera fastighetsägare vid Tingsrydsvägen med enskild brunn. Fastighetsägarna upplevde konstig lukt och smak på dricksvattnet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde då flera olika provtagningar av dricksvattnet vid fyra fastigheter. Provsvaren visade på förekomst av olika ämnen (alifater, MTBE, ETBE) som används som tillsats i bland annat bensin.

Provsvaren skickades till Livsmedelsverket som i sitt yttrande svarade att hälsorisken utifrån de analyserade ämnen var mycket låg.

Växjö kommun utredde även om ämnena i vattnet kunde ha ett samband med ett vägbygge på Tingsrydsvägen då två refuger byggdes som trafiksäkerhetshöjande åtgärd efter att fastighetsägare kontaktat kommunen om behovet. Undersökningen visade inget samband.

Efter utredningarna beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att avsluta ärendet utan åtgärd.

Senast uppdaterad: 22 juni 2020