Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplanen Lejonet 5 får laga kraft – regeringen går på kommunens linje

Detaljplanen för kvarteret Lejonet 5 i Växjö centrum upphävdes av länsstyrelsen i slutet av juni 2020. Nu har regeringen beslutat att avslå länsstyrelsens överklagan och detaljplanen för Lejonet 5 får därmed laga kraft.

- Det här beslutet visar att vi både kan bevara och utveckla Växjös stadskärna varsamt, likt så som den här detaljplanen gör. Med detaljplanen skapar vi även förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa på befintlig plats, säger Rickard Karlsson (L), ordförande i byggnadsnämnden.

Växjö stad omfattas av ett riksintresse för kulturmiljövård. Det innebär att man i Växjö centrum ska ta särskild hänsyn till bland annat rutnätet, fondbyggnader, esplanaderna och domkyrkoområdet. Länsstyrelsen ansåg att detaljplanen för Lejonet 5 skulle ha en påtaglig skada på riksintresset. Regeringen har gjort bedömningen att länsstyrelsen inte visat på tillräckligt stöd för att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att Växjö kommuns beslut om att anta detaljplan står fast.

- För Växjö kommun är det självklart att både utveckla och bevara centrum för att centrum ska vara en attraktiv och levande stadskärna. Regeringens beslut ger oss en vägledning kring hur vi kan arbeta vidare med en varsam utveckling där befintlig bebyggelse och verksamheter ges förutsättningar till dagens behov, med hänsyn till kulturmiljövärden, säger Djana Micanovic, planchef.

Bakgrund

Den 19 maj 2020 antog kommunfullmäktige detaljplanen Lejonet 5, platsen där Länsförsäkringar Kronoberg har sina lokaler. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och utveckling av befintliga byggnader som gör att Länsförsäkringar Kronoberg kan fortsätta växa på samma plats som idag, en verksamhet som funnits i Växjö i 200 år.

Byggnaden från 1980-talet har inget skyddsvärde och planen reglerar bland annat byggnadshöjd, siktlinje mot Växjö domkyrka och utformning. Planförslaget tillåter byggnad på max fyra våningar inne på gården och befintlig byggnadshöjd vid Stortorget bibehålls runt hela kvarteret, mot Linnégatan, Storgatan och Kronobergsgatan.

Länsstyrelsen beslutade den 24 juni 2020 att upphäva kommunens beslut. Växjö kommun överklagade därefter länsstyrelsens beslut. Regeringen meddelade den 10 mars att gå på kommunens linje.

Senast uppdaterad: 15 mars 2022