Hur går jag tillväga?

Att anlägga avlopp innebär ett samspel mellan dig som fastighetsägare, oss på miljö- och hälsoskyddskontoret och entreprenören.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer vilka reningskrav som din anläggning måste uppfylla. Men det är du som väljer teknik. För att åtgärda eller anlägga ett nytt avlopp måste du först ha ett skriftligt tillstånd.

Här beskrivs processen mot ett nytt avlopp och vad som är viktigt att tänka på:

1. Skaffa dig kunskap och välj en kunnig entreprenör
Avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats finns bra in­for­mation och tips. För att få bygga en avloppsanläggning måste man vara sakkunnig. Ett sätt att bli det är att gå en diplomutbildning.

2. Undersök marken och prata med grannarna
För att kunna bedöma möjlig placering och dimensionera anläggningen rätt måste mar­ken undersökas. Vid en markbaserad rening ska en provgrop grävas och en markanalys göras. Detta görs antingen av dig själv eller av entreprenören. Du kan också behöva kontakta andra myndigheter gällande till exempel fornminnen och elledningar.

3. Skicka in en ansökan eller anmälan
Bestäm vilken anläggning du vill göra och fyll i en ansökan eller anmälan. Om information sak­nas eller om vi behöver någon komplettering kontaktar vi dig.

4. Bedömning och grannars åsikter 
Miljö- och hälsoskyddskontoret undersöker de miljömässiga förutsät­t­nin­garna för avlop­pet. Exempelvis vilken skydds­nivå för miljö- och hälsoskydd som ska gälla och om renings­tekniken som du valt uppfyl­ler den. Om dina grannar har intres­sen som berörs ger vi dem möjlig­het att lämna syn­punkter. I samband med bedömningen kontaktar vi dig för att boka tid för ett besök på plats.

5. Beslut och tillstånd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar sedan ett beslut. Om det finns andra som berörs får de en kopia på beslutet. Du och andra berörda har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

Anläggandet av avloppet får påbörjas först när beslut är taget, du har fått ditt skriftliga  tillstånd och överklagningstiden har gått ut.

6. Avgifter 
För handläggning av ansökan eller anmälan tar miljö och hälsoskyddskontoret ut en fast avgift. Under år 2020 är avgiften 5 904 kronor för avloppsanläggningar i storleken 1-2 hushåll och 7 872 kronor för 3-5 hushåll. Har du utsläppsförbud som inte debiterats tidigare läggs en timmes handläggning till för detta i avgiften. Vi skickar en faktura till dig när du har fått ditt skriftliga tillstånd.

7. Anläggande
Du måste påbörja anläggan­det inom två år från besluts­datum och avsluta det inom fem år. Om du har ett förbud att släppa ut avlopp måste den nya an­lägg­ningen vara klar och i drift senast den dag som förbudet börjar gälla.

8. Entreprenörsrapport
Som fastighetsägare ansvarar du för att ent­reprenören fyller i en entreprenörsrapport när avloppet är klart. Entreprenörsrapporten är ett dokument där din avloppsanläggning beskrivs i detalj och där tillhörande bilder från anläggandet ska bifogas.

9. Drift
När avloppsanläggningen är gjord ansvarar du som fastighetsägare för att reningen fun­gerar. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan ställa krav på att du utför undersökningar eller vidtar åtgärder om det behövs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020
Bygga och bo