Välja avloppslösning

Vid valet av avloppsanläggning kan många faktorer spela in, som till­gång till plats, kostnader och skötselbehov.

Ska det vara ett eget avlopp eller någon typ av gemensam lösning, kanske till och med kommunal anslutning? Det kan till exempel vara lämpligt med en gemensam lösning om grannfastigheten ligger tätt intill eller om det krävs för att hålla tillräckliga skyddsavstånd till närliggande vattenbrunnar. 

Olika platser är olika känsliga för påverkan av avloppsvatten. Därför varierar re­nings­krav­en för hus­hål­l­ens av­lopps­vatten. Det kan vara normal eller hög skyddsnivå. Det beror bland annat på närhet till sjö eller vattendrag.

Vanliga lösningar

Det finns olika lös­nin­gar för att rena av­lopps­vatten. Ofta leds det först till en slam­avskiljare som fångar upp större par­tik­lar. Där­efter måste det renas i en re­nings­anlägg­ning. Olika lösningar som finns idag är till exempel infiltration, markbädd, extra fosforrening, sluten tank för WC, torrtoalett och minireningsverk.

Olika avloppslösningar på Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats..

Vilken lösning tillåts var?

Varje plats är unik och prövning måste ske i varje fall. Oftast bedömer vi så här:

  • En rätt anlagd infiltration uppfyller normal skyddsnivå för miljö­skydd.
  • Extra fosforrening kombinerad med infiltration/markbädd tillåts i område med hög skyddsnivå för miljöskydd.
  • Sluten tank för WC eller torrtoalett kombinerat med rening för BDT-vattnet kan vara en lämplig lösning i område med hög skydds­nivå för både miljöskydd och hälso­skydd.
  • Minireningsverk som uppfyllt hög skyddsnivå i standardtest tillåts i område med hög skyddsnivå för miljö­skydd, och ibland även för hälsoskydd om smittämnes­reningen är bra eller om det finns efterföljande rening. 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Bygga och bo