Kompletterande samråd om ny försörjning av dricksvatten i Braås

Växjö kommun har lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om ändrad vattenförsörjning i Braås. Våren 2020 hölls ett första samråd om ett förslag till ny vattenförsörjning. Efter det har förslaget uppdaterats och ett kompletterande samråd genomförts. Länsstyrelsen har därefter beslutat att den ändrade vattenförsörjningen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Samrådsfasen är nu avslutad och en ansökan om tillstånd är inlämnad till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ansökan handlar om att vatten ska hämtas från sjön Örken och ledas via sjöledning till Föreda där en pumpstation anläggs. Från pumpstationen byggs en ny markförlagd ledning till Böksholm som ansluts till en befintlig ledning fram till nuvarande vattenverk i utkanten av Braås. Vid vattenverket kommer Örkenvattnet att förrenas innan det släpps ned i Braåsen och förstärker grundvattnet på vattenverkstomten. Därefter pumpas grundvattnet upp från befintliga borror och slutligt bereds till dricksvatten i vattenverket innan det leds till dricksvattennäten i Braås, Böksholm och Dädesjö. För att nå Böksholms dricksvattennät planeras även en ny sjö- och markförlagd dricksvattenledning mellan Braås och Böksholms dricksvattennät.

Ansökan omfattar inte markförlagda ledningar utan är begränsad till sjöledningar. Markförlagda ledningar kommer att hanteras genom ledningsrätter samt anmälan enligt 12 kap 6§ miljöbalken.

Bakgrund

I Braås vattentäkt har både tillgången på vatten och råvattnets kvalitet gradvis försämrats. Dricksvattnet behöver säkras för dagens behov och förutsättningar skapas för att Braås ska kunna växa. Även Böksholm och Dädesjö får dricksvatten från Braås. De senaste åren har det funnits en tillfällig lösning för att förbättra vattenförsörjningen, men nu finns det behov av en permanent lösning.

Med den nya lösningen ökar kapaciteten för uttag av grundvatten i Braås vattentäkt. Målet är även enklare rening för att producera dricksvatten, eftersom det nya råvattnet från Örken har bättre kvalitet. Vattnet kommer därefter att förbehandlas innan det används för att förstärka och förbättra tillgången på grundvatten i vattentäkten.

Parallellt med utredningen om vatten till Braås ser Växjö kommun över Rottnes framtida vattenförsörjning. Ett möjligt alternativ för Rottne kan vara att leda vatten från Braås. Förslaget inkluderar därför även Rottnes vattenbehov. Den extra kapaciteten skulle även innebära ett viktigt tillskott i Växjö kommuns möjligheter att få fram dricksvatten i ett nödläge.

Så här fortsätter ansökningsprocessen

Då samrådsskedet är slut och ansökan nu är inlämnad kommer mark- och miljödomstolen i Växjö göra en bedömning om ansökan är komplett. Bedömer man att något behöver kompletteras är det upp till kommunen att komplettera. När ansökan är komplett kommer mark- och miljödomstolen att kungöra ärendet.

Ansökningningen är nu ett domstolsärende och eventuella synpunkter, yttranden med mera måste därför hanteras enligt anvisningar i den kommande kungörelsen för att de ska kunna övervägas i tillståndsprocessen. Kungörelsen kommer att publiceras i bland annat Smålandsposten och kommer innehålla uppgifter om målnummer, var ansökningshandlingar hålls tillgängliga samt datum när synpunkter senast ska vara domstolen tillhanda. Vill du lämna in synpunkter på ansökan ska det alltså göras till mark- och miljödomstolen i Växjö. Ange målnummer M 4844-21.

Informationsmöte med Braås samhällsförening

Under ett möte den 10 oktober 2021 med Braås Samhällsförening informerade Växjö kommun om den nya vattenförsörjningen. Presentationen som visades under mötet finns under rubriken Relaterade dokument,

Vid mötet komer det frågor om förändrade flöden i Mörrumsån. En beskrivning av flödesförändringen och effekten av vattenuttag i Örken finns under rubriken Relaterade dokument.

Frågor och svar om förslaget till ändrad försörjning av dricksvatten för Braås

Här publiceras frågor och svar efter hand som de kommer in till Växjö kommun.

Vilka har fått ett samrådsunderlag skickat till sig?

Svar: Information har skickats direkt till

 • Organisationer med intresse för vatten i området
 • Berörda myndigheter
 • Fastighet med vattenkraftverk
 • Fastigheter som berörs av sjöledning samt sjöledningens angöringspunkter på land.
 • Fastighet med pumpstation
 • Fastigheter som angränsar till vattenverkstomt eller ligger inom preliminärt influensområde för infiltration eller vattenuttag

Information om samrådet annonseras även i lokal press samt på Växjö kommuns webbplats. På grund av Coronapandemin kommer det inte att hållas något öppet samrådsmöte, men för den som vill finns det möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till Växjö kommun. Kontaktuppgifter finns längre upp på den här sidan.

Varför har inte samrådsunderlag skickats till alla som äger vatten i Örken?

Svar: Vår bedömning i samråd med Länsstyrelsen är att påverkan på vattennivåer i sjön Örken och Drättingesjön är mycket liten. Därför har inte information skickats direkt till alla som äger fastigheter som gränsar till Örken. Men alla är välkomna att lämna synpunkter. Du kan läsa mer om hur samrådet går till i samrådsunderlaget som finns under rubriken Relaterade dokument. Du som vill att vi ska skicka samrådsunderlaget med post hem till dig kan kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Vad är det som har ändrats till det nya förslaget?

Några av ändringarna i det uppdaterade förslaget är:

 • Ett bredare ledningsstråk för sjöledning.
 • Flytt av pumpstation från Böksholm till Föreda.
 • Del av sjöledning utgår och ersätts med markledning.
 • Befintlig, överdimensionerad dricksvattenledning från Braås till Böksholm används för råvatten. Föreslagen sjöledning används istället för dricksvattenförsörjning av Böksholm.
 • Rening av spolvatten från Dynasandfilter på vattenverkstomten med möjlig återinfiltration.
 • Markledning från vattenverk till Drättingesjön behålls för utsläpp av dräneringsvatten och vid behov renat grund- och ytvatten.

När förväntas det nya systemet tas i drift?

Svar: Vår målsättning är att allt är klart 2023. Det förutsätter att vi får tillstånd från mark- och miljödomstolen och att anläggningsarbetet kan utföras som planerat.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022