Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Samråd om ny försörjning av dricksvatten i Braås

Växjö kommun planerar att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om ändrad vattenförsörjning i Braås. Med den nya lösningen ökar kapaciteten för uttag av grundvatten i Braås vattentäkt. Målet är även enklare rening för att producera dricksvatten, eftersom det nya råvattnet från Örken har bättre kvalitet.

Det nya förslaget innebär att vatten ska hämtas från sjön Örken och ledas via sjö- och markledningar till nuvarande vattenverk. Vattnet kommer därefter att förbehandlas innan det används för att förstärka och förbättra tillgången på grundvatten i vattentäkten.

Bakgrund

I Braås vattentäkt har både tillgången på vatten och råvattnets kvalitet gradvis försämrats. Dricksvattnet behöver säkras för dagens behov och förutsättningar skapas för Braås skall kunna växa. De senaste åren har det funnits en tillfällig lösning för att förbättra vattenförsörjningen, men orten har nu behov av en permanent lösning.

Parallellt med utredningen om vatten till Braås ser Växjö kommun över Rottnes framtida vattenförsörjning. Ett möjligt alternativ för Rottne kan vara att leda vatten från Braås. Förslaget inkluderar därför även Rottnes vattenbehov. Den extra kapaciteten skulle även innebära ett viktigt tillskott i Växjö kommuns möjligheter att få fram dricksvatten i ett nödläge.

Samråd

Förslaget som nu går ut på samråd finns under Relaterade dokument längre ner på den här webbsidan. Du som vill att vi ska skicka samrådsunderlaget med post hem till dig kan kontakta kommunens kontaktcenter 0470-410 00. På grund av Coronapandemin kommer det inte att hållas något öppet samrådsmöte. Istället är du välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter till Ingrid Palmblad Örlander.

Kontaktvägar:

 • telefon: 0470-410 00, via Växjö kommuns kontaktcenter.
 • e-post: ingrid.palmblad-orlander@vaxjo.se
 • postadress: Växjö kommun, Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, Ingrid Palmblad Örlander, Box 1222, 351 12 Växjö.
 • webbformulär som finns längre ner på den här sidan.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 8 juni 2020.

Allmänna handlingar

Observera att inkomna frågor och synpunkter hanteras som allmänna handlingar. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt till det.

Frågor och synpunkter kommer att redovisas i den redogörelse för samrådet som tas fram efter samrådstiden. Längre ner på den här sidan publicerar vi frågor och svar som kommer in under samrådstiden.

Sista dag för att ställa frågor och lämna synpunkter är den 8 juni 2020.

Frågor och svar om förslaget till ändrad försörjning av dricksvatten för Braås

Här publiceras frågor och svar efter hand som de kommer in till Växjö kommun.

Vilka har fått ett samrådsunderlag skickat till sig?

Svar: Information har skickats direkt till

 • Organisationer med intresse för vatten i området
 • Berörda myndigheter
 • Fastighet med vattenkraftverk
 • Fastigheter som berörs av sjöledning
 • Reningsverkstomt, samt fastigheter som angränsar till reningsverkstomt
 • Fastigheter som angränsar till vattenverkstomt eller ligger inom preliminärt influensområde för infiltration eller vattenuttag

Information om samrådet annonseras även i lokal press samt på Växjö kommuns hemsida. På grund av Coronapandemin kommer det inte att hållas något öppet samrådsmöte, men för den som vill finns det möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till Växjö kommun. Kontaktuppgifter finns längre upp på den här sidan.

Varför har inte samrådsunderlag skickats till alla som äger vatten i sjöarna?

Svar: Vår bedömning i samråd med Länsstyrelsen är att påverkan på vattennivåer i sjön Örken och Drättingesjön är mycket liten. Därför har inte information skickats direkt till alla som äger fastigheter som gränsar till Örken. Men alla är välkomna att lämna synpunkter. Du kan läsa mer om hur samrådet går till i samrådsunderlaget som finns under Relaterade dokument längre ner på den här sidan. Du som vill att vi ska skicka samrådsunderlaget med post hem till dig kan kontakta kommunens kontaktcenter, 0470-41000.

När förväntas det nya systemet tas i drift?

Svar: Vår målsättning är att allt är klart 2022. Det förutsätter att vi får tillstånd från mark- och miljödomstolen och att anläggningsarbetet kan utföras som planerat.

Finns det någon "risk" för utökade områden gällande vattenskyddsområde? Kan det komma ytterligare regler kring till exempel bekämpningsmedel och djurhållning mot vad det finns idag?

Svar: En uppdatering av vattenskyddsområdena ingår inte i prövningen, men vi försöker ändå ge ett svar utifrån det vi vet nu. Det finns idag två vattenskyddsområden som berörs:

 • Örkens vattenskyddsområde sträcker sig över två län. I Jönköping fastställdes området 2014 med 7 kap miljöbalken, medan det i Kronoberg är reglerat med lokala hälsoskyddsföreskrifter från 1997. Föreskrifterna (reglerna) är samma i båda länen och innebär begränsningar vad gäller bekämpningsmedel och djurhållning som ska ske ”på ett sätt som inte förorenar yt- eller grundvatten”.
 • Braås vattenskyddsområde beslutades 1972 enligt dåvarande Vattenlagen. Föreskrifterna innehåller bland annat begränsningar vad gäller gödselupplag, medan gödsling och bekämpningsmedel tillåts enligt ”normalt nyttjande”.

Vår bedömning idag är att skyddsområdena inte behöver utökas. Däremot behöver båda områdena i Växjö kommun gås igenom och uppdateras enligt gällande lagstiftning (7 kap miljöbalken) framöver. Det kan innebära förändringar i både utformning och i vilka regler som gäller inom dem. Om det innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras kan ersättning utgå (se 31 kap. miljöbalken). Frågan om ersättning prövas i så fall av mark- och miljödomstolen.

Områdenas nuvarande avgränsning och föreskrifter finns att ladda ner via naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats. Där kan du välja att bocka för Vattenskyddsområde så visas de på kartan.

Ansvarig myndighet för lagstiftning och vägledning kring hur skyddsområden ska avgränsas och regleras är Havs- och vattenmyndigheten. Läs gärna mer om vattenskyddsområde på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2020
Bygga och bo