Jag vill bygga eget hus

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att bygga ett eget hus på en tomt du köpt genom den kommunala tomtkön eller via allmän försäljning.

Att bygga hus steg för steg

De flesta som bygger hus gör det en gång i livet. Det är ett stort projekt, mycket att hålla reda på och det kostar mycket pengar. Klicka på boxarna här nedanför för att läsa mer om de olika stegen.

De flesta som bygger hus gör det en gång i livet. Det är ett stort projekt, mycket att hålla reda på. För att göra processen något enklare för dig har vi gjort en guide för hur processen kommer att se ut.

Så säljer vi tomterna

Tomterna säljs via intresseanmälan genom den kommunala tomtkön.

Årsavgiften för tomtkön är 400 kronor. Läs mer på vår webbsida om tomtkönlänk till annan webbplats.

Om det finns tomter som ingen sökande visar intresse för läggs dessa tomter ut till allmän försäljning utan krav på att vara med i tomtkön. Dessa tomter säljs då till den som först kommer in med en ansökan via e-tjänst för förvärv av kommunal tomt i Växjö.

Vid försäljning av nya tomter sker fördelning enligt turordning i kön, samt lämnade uppgifter på intresseanmälan som ska vara kommunen tillhanda inom den tid som anges.

Information om nya tomter ges i utskick till alla i tomtkön och även på vår hemsida.

Försäljning av tomt kan även ske genom andra förvaringssätt. Hur försäljningen går till vid framtida tomtsläpp meddelas vid varje tillfälle till alla som står i tomtkön och på vår hemsida.

Köpehandling och betalning av anläggningsavgift för VA

Kommunen upprättar och skickar köpehandling. Du som köpare ska senast på tillträdesdag betala köpeskilling. När byggnadsnämnden har beviljat bygglov/bygglovsanmälan och byggnadsarbetet påbörjats skickar tekniska förvaltningens VA-avdelning ut faktura på anläggningsavgift för anslutning av vatten och avlopp till kommunens VA-nät.

I blivande köpehandling föreskrivs att tomt inom två år ska bebyggas med bostadshus (byggnadsskyldighet) för köparen, annars blir det vite med 100 000 kronor per år tills tomten blivit bebyggd.

Köparen får inte utan kommunens medgivande sälja tomten vidare innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Om så sker blir det vite med 400 000 kronor.

Lagfart

Som köpare ska du söka lagfart så snart köpeskillingen för tomten är betald.

Lagfart sökes hos:
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning,
761 80 Norrtälje.

När du söker lagfart ska du även skicka med köpebrev i original samt Lantmäteriets ansöknings- blankett (finns på deras hemsida). Lagfartskostnaden är för närvarande 825 kronor samt 1,5 procent av köpeskillingen.

I detaljplanebestämmelserna finns en rad bestämmelser om hur du får bygga i området. Till exempel hur höga husen får vara och hur stor del av tomten som får bebyggas. För frågor om den detaljplan som gäller för just ditt område kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Bekanta dig med platsen

Varje plats har sina unika förutsättningar, så börja med att bekanta dig med platsen och de olika tomterna. Innan du väljer tomt fundera på vilket hus som passar dig och lämpar sig på tomten. Tänk på:

  • Utmärkande drag för tomten.
  • Nivåskillnader
  • Vad finns utanför tomten, till exempel träd eller gångstråk?
  • Hur vandrar solen över dygnet?

För att se vilka tomter som för närvarande finns till försäljning, se kartan för lediga tomterlänk till annan webbplats.

Markpriser

Försäljningen av tomter sker till, av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, beslutade markpriser. Priserna varierar mellan områden i Växjö stad och de olika orterna i kommunen.

Markpriset i Växjö stad beslutas av kommunstyrelsen områdesvis. Markpriset i övriga orter i kommunen är 100 kronor per kvadratmeter.

Markpriset inkluderar inte anslutningsavgift till kommunens vatten- och avloppsnät eller andra anslutningsavgifter.

Eventuellt extra byggkostnad för exempelvis utfyllnad, bergschaktning, länspumpning, spontning eller liknande ersätts inte av kommunen.

Markförhållanden och terrassering

Fastigheten säljs i befintligt skick med undantag av träd större än 10 cm, mätt cirka 1,5 meter över mark och ingår inte. De avverkas och fraktas bort av kommunen.

Fastigheten säljs i grovterrasserat skick vilket innebär att organiskt skikt och stubbar är borttagna och att säljaren därefter har schaktat ner eller fyllt upp till lämplig marknivå. Säljaren rekommenderar att markarbeten utförs vid torra förhållanden.

Bygglov

Det finns myckett att tänka på när du hittat en tomt du skulle vilja bygga ett hus på. Vad innebär bygglov och när får jag börja bygga?

Läs mer om bygglov här.

Byggstart

Byggstart kan förberedas när du fått beslut om tilldelad tomt.

Byggnadsarbeten på tomten får påbörjas tidigast på tillträdesdagen. Innan byggandet påbörjas ska du ha fått bygglov och bygganmälan samt startbesked.

Du som köpare bör se till att tomten snarast möjligt efter schaktnings- och grundarbeten iordningställs (återfyllning, utplantering av schaktmassor etc) för de fortsatta byggnadsarbetena. Detta så att upplags- och uppställningsplatser helt kan rymmas på tomtmark.

Gatorna inom bebyggelseområde är för allmän trafik. Det är därför inte tillåtet att under byggnadstiden använda gatumarken för upplag av byggnadsmaterial, uppställning av maskiner eller liknande.

Beställ nybyggnadskarta

Du kan beställa en nybyggnadskarta via e-tjänst eller kontakta oss på telefon 0470-410 00. Kartan visar tomten med exakta mått och höjder etcetera och behövs som underlag för dina bygglovshandlingar. Beställ nybyggnadskarta här.

Utse kontrollansvarig

Byggherren ska utse en konstrollansvarig som ska vara certifierad. Under byggets gång ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs.

Projektering

Planera bygget, huset och tomten.

Sök bygglov

I bygglovsprövningen granskar byggnadsnämnden ditt byggprojekt utifrån en helhetssyn. Stämmer byggprojektet överens med de planer som gäller och hur passar det in i grannskapet? Läs mer om bygglov här.

Gör en kontrollplan (tillsammans med kontrollansvarige)

Kontrollplanens syfte är att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls.

Byggnation

Beställ tid för tekniskt samråd

Vid samrådet går vi igenom kontrollplanen liksom övriga samhällsaspekter (sunt byggande och boende, energieffektivitet med mera).

Startbesked

Startbesked ges efter tekniskt samråd och när kompletterande handlingar kommit in. Först nu får byggnationen starta.

Arbetsplatsbesök

Byggnadsinspektören besöker arbetsplatsen under byggets gång i enlighet med kontrollplanen.

Slutsamråd

Byggherren och den kvalitetsansvarige träffar byggnadsinspektören och diskuterar hur kontrollplanen har följts. När kontrollplanen är bekräftad och övriga handlingar kommit in kan slutbesked ges. Först nu får byggnaden tas i bruk och du kan flytta in.

I köpekontraktet som du tidigare har tecknat är det föreskrivit vilket datum som du betalar och tillträder din nya tomt/fastighet.

Tillträde

Tillträde till tomterna varierar. I köpekontraktet står det vilket datim du får tillträde till fastigheten.

Byggnadsskyldighet

Vårt syfte med att sälja tomter efter tomtkön är att ge dig och andra möjlighet att börja bygga ett eget hus inom kort. Därför finns en vitesklausul i köpekontraktet som innebär att tomten ska vara bebyggd inom två år från tillträdesdatum.

Ansluta mitt hus till basstruktur

Vatten och avlopp

Tomterna ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Anmäl nytt eller ändrat abonnemang till kommunen. Läs mer på våra webbsidor om vatten och avlopp.

Avfall

Anmäl nytt eller ändrat abonnemang för avfall till SSAM. Läs mer på www.ssam.se.länk till annan webbplats

Telefoni, TV och bredband

Fastigheter har möjlighet att ansluta sig till Wexnets stadsnät. Det är ett öppet när där du är fri att välja tjänst bland Wexnets leverantörer av internet, telefoni och TV. Här kan du läsa mer om Wexnet.länk till annan webbplats

El

Växjö Energi (VEAB) Elnät ansvarar för elnätet i Växjö stad. Du anmäler ny anslutning till elnätet på VEABs webbplats.länk till annan webbplats

Brevlådor

För att minska resväg och antal stopp för brevutlämningen önskar posten att brevlådorna samlas på en lämplig plats på gatan.

När byggnationen är klar anmäler du detta till kommunen. Då kommer byggnadsinspektören ut för ett slutsamråd, som hålls på plats i byggnaden. Vid slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts och kontrollansvarig ska lämna ett utlåtande. Dessutom ska man gå igenom om det krävs några ytterligare kompletteringar innan ett slutbesked kan skrivas. Observera att du inte får ta byggnaden i bruk innan du fått ett slutbesked.

Dags att flytta in!

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Beställ nybyggnadskarta

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2020
Bygga och bo