Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Praktisk information när du köper tomt

Här kan du läsa om några av de saker du ska tänka på när du köper en tomt.

Detta är några av de saker du måste känna till när du köper tomt och bygger hus i Växjö kommun. En lathund för dig som ska köpa tomt och bygga hus i Växjö finns i länklistan till höger.

Fördelning och försäljning

Vid försäljning av nya tomter sker fördelning enligt turordning i kön, samt lämnade uppgifter på intresseanmälan som ska vara kommunen tillhanda inom den tid som anges.

När kommunen har nya tomter till försäljning ges information på hemsidan och i utskick till alla de sökande i tomtkön.

Om det finns tomter som ingen sökande visar intresse för läggs dess tomter ut till allmän försäljning utan krav på medverkan i tomtkön.

Om tomt har lagts ut till allmän försäljning erbjuds tomt till den som först inkommer med ansökan till Växjö kommun.

Ansökan om köp görs på blankett nedtill.

Försäljning av tomt kan även ske genom andra förfaringssätt. Hur försäljningen vid framtida tomtsläpp kommet att gå till meddelas vid varje tillfälle alla som står i tomtkön och på vår hemsida.

Köpeskilling

Försäljningen av tomter sker till av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutade markpriser. Priserna varierar mellan områden i Växjö stad och de olika orterna i kommunen.

Markpriset i Växjö stad beslutas av kommunstyrelsen områdesvis. Markpriset i övriga orter i kommunen är 100 kronor per kvadratmeter.

Anläggnings- och anslutningsavgift

Avgift för vatten, avlopp, el- och fjärrvärme följer gällande taxa och ingår ej i köpeskillingen.

Köpehandling och betalning av anläggningsavgift för VA

Kommunens planeringskontor upprättar och översänder köpehandling. Köparen ska senast på angiven tillträdesdag erlägga köpeskilling. När byggnadsnämnden har beviljat bygglov/bygganmälan och byggnadsarbetet påbörjats sänder planeringskontoret ut räkning på anläggningsavgift för anslutning av vatten och avlopp till kommunens VA-nät.

Köparen ska söka lagfart så snart köpeskillingen för tomten erlagts.

Lagfart söks hos:
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

När du söker lagfart ska du även skicka med köpebrev i original samt lantmäteriets ansökningsblankett. Lagfartskostnaden är för närvarande 825 kronor samt 1,5% av köpeskillingen.

Tillåten bebyggelse

Gällande detaljplanebestämmelser föreskriver hur stor del av tomt som får bebyggas. Frågor angående tolkning av detaljplaner hänvisas till:
Växjö Kommun
Stadsbyggnadskontoret
V. Esplanaden 18
352 30 Växjö
Plan 5
Telefon 0470-410 00

Extraordinära tomtkostnader

Eventuellt inom tomt uppkommande extra byggkostnad för exempelvis utfyllnad, bergschaktning, länspumpning, spontning eller dylikt ersätts inte av kommunen.

Befintliga träd

Befintliga träd med större diameter än 10 cm, mätt ca 1,5 m över mark ingår inte i köpeskillingen. De avverkas och bortforslas av kommunen. I övrigt övertas tomterna i på tillträdesdagen befintligt skick.

Åtgärder före byggstart

Byggstart kan förberedas när beslut om tilldelad tomt erhållits och under förutsättningar att i erbjudandet föreskrivna villkor har uppfyllts. Nybyggnadskarta beställs via e-tjänsten till höger eller genom att kontakta oss:

Växjö Kommun
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 0470-410 00

Bygglov och bygganmälan söks hos byggnadsnämnden. Läs gärna mer på www.mittbygge.selänk till annan webbplats

Byggstart

Byggnadsarbeten på tomten får påbörjas tidigast på tillträdesdagen. Innan byggande påbörjas ska bygglov och bygganmälan ha erhållits.

Köparen bör tillse att tomten snarast möjligt efter schaktnings- och grundarbeten iordningställs (återfyllning, utplantering av schaktmassor etc) för de fortsatta byggnadsarbetena, så att upplags- och uppställningsplatser helt kan rymmas på tomtmark.

Gatorna inom bebyggelseområde är upplåtna för allmän trafik. Det är således inte tillåtet att under byggnadstiden inkräkta på gatumark för upplag av byggnadsmaterial, uppställning av maskiner eller dylikt.

Övriga upplysningar

I blivande köpehandling kommer att föreskrivas att tomt inom två år ska bebyggas med bostadshus (byggnadsskyldighet) för köparen, annars utgår vite med 50 000 kronor/år tills tomten blivit bebyggd.

Köparen får inte utan kommunens medgivande sälja tomten vidare innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Om så sker utgår vite med 200 000 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Bygga och bo