Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Praktisk information när du köper tomt

Här kan du läsa om några av de saker du ska tänka på när du köper en tomt.

Detta är några av de saker du måste känna till när du köper tomt och bygger hus i Växjö kommun.

Fördelning och försäljning

Vid försäljning av nya tomter sker fördelning enligt turordning i kön.

När kommunen har nya tomter till försäljning ges information på hemsidan och i utskick till alla de sökande i tomtkön.

Om det finns tomter som ingen sökande visar intresse för läggs dess tomter ut till allmän försäljning utan krav på medverkan i tomtkön. Om tomt har lagts ut till allmän försäljning erbjuds tomt till den som först kommer in med ansökan till Växjö kommun.

Ansökan om köp görs via e-tjänst längst ned på denna sida. Kan du inte använda vår e-tjänst kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Försäljning av tomt kan även ske genom andra förfaringssätt. Hur försäljningen vid framtida tomtsläpp går till meddelas vid varje tillfälle till alla som står i tomtkön och på vår hemsida.

Köpeskilling

Försäljningen av tomter sker till, av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, beslutade markpriser. Priserna varierar mellan områden i Växjö stad och de olika orterna i kommunen.

Markpriset i Växjö stad beslutas av kommunstyrelsen områdesvis. Markpriset i övriga orter i kommunen är 100 kronor per kvadratmeter.

Anläggnings- och anslutningsavgift

Avgift för vatten, avlopp, el- och fjärrvärme följer gällande taxa och ingår inte i köpeskillingen.

Köpehandling och betalning av anläggningsavgift för VA

Kommunens planeringsavdelning upprättar och översänder köpehandling. Du som köpare ska senast på angiven tillträdesdag betala köpeskilling. När byggnadsnämnden har beviljat bygglov/bygganmälan och byggnadsarbetet påbörjats skickar VA-avdelningen ut räkning på anläggningsavgift för anslutning av vatten och avlopp till kommunens VA-nät.

Som köpare ska du söka lagfart så snart köpeskillingen för tomten är betald.

Lagfart söks hos:
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

När du söker lagfart ska du även skicka med köpebrev i original samt Lantmäteriets ansökningsblankett. Lagfartskostnaden är för närvarande 825 kronor samt 1,5 procent av köpeskillingen.

Tillåten bebyggelse

I detaljplanebestämmelserna kan du se hur stor del av tomt som får bebyggas. Frågor som handlar om tolkning av detaljplaner hänvisas till:

Växjö kommun
Stadsbyggnadskontoret
Västra Esplanaden 18
352 30 Växjö
Plan 5
Telefon 0470-410 00

Extra tomtkostnader

Eventuella extra byggkostnad för exempelvis utfyllnad, bergschaktning, länspumpning, spontning eller liknande ersätts inte av kommunen.

Befintliga träd

Befintliga träd med större diameter än 10 cm, mätt cirka 1,5 meter över mark ingår inte i köpeskillingen. De avverkas och fraktas bort av kommunen. I övrigt övertas tomterna i, på tillträdesdagen, befintligt skick.

Åtgärder före byggstart

Byggstart kan förberedas när du fått beslut om tilldelad tomt och under förutsättningar att i erbjudandet föreskrivna villkor har uppfyllts. Nybyggnadskarta beställs via e-tjänsten längst ner på denna sida eller genom att kontakta oss:

Växjö kommun
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 0470-410 00

Bygglov och bygganmälan söks via e-tjänst längre ned på sidan. Läs mer om bygglov här.

Byggstart

Byggnadsarbeten på tomten får påbörjas tidigast på tillträdesdagen. Innan byggandet påbörjas ska du har fått bygglov och bygganmälan samt startbesked.

Köparen bör se till att tomten snarast möjligt efter schaktnings- och grundarbeten iordningställs (återfyllning, utplantering av schaktmassor etcetera) för de fortsatta byggnadsarbetena. Detta så att upplags- och uppställningsplatser helt kan rymmas på tomtmark.

Gatorna inom bebyggelseområde är för allmän trafik. Det är därför inte tillåtet att under byggnadstiden använda gatumarken för upplag av byggnadsmaterial, uppställning av maskiner eller liknande.

Övriga upplysningar

I blivande köpehandling kommer att föreskrivas att tomt inom två år ska bebyggas med bostadshus (byggnadsskyldighet) för köparen, annars blir det vite med 100 000 kronor per år tills tomten blivit bebyggd.

Köparen får inte utan kommunens medgivande sälja tomten vidare innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Om så sker blir det vite med 400 000 kronor.

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Beställ nybyggnadskarta

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2020
Bygga och bo