Nedtagning av träd

Vi får ofta önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på mark som förvaltas av kommunen. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver vi en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det.

Fyll i pdf-filen ”ansökan av nedtagning av träd" om du önskar ta ned ett träd. För att ansökan ska kunna behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår ska den vara inskickad till parkenheten, tekniska förvaltningen senast den 15 september.

Bedömning

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd.

Detta tar vi hänsyn till:

  • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns risk för stormskador?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det att uppstå problem p.g.a. tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt? T.ex. värnar vi extra om våra ekar.

Detta tar vi inte hänsyn till:

  • Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark.
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
  • Att träd skuggar uteplats eller dylikt.
  • Att träd skymmer utsikt.
  • Allergi. pollen kan ha en spridningsradie på 200-400 m, vilket gör det svårt att ta ner parkträd för att undvika pollenspridning.

Samråd med berörda grannar

Innan du skickar in din ansökan bör du samråda med berörda grannar. Berörd granne kan vara någon som från sin fastighet kan se trädet/träden eller på annat sätt berörs av eventuell nedtagning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2017
Bygga och bo