Enhet 5


Kartläggning

Samanställning av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan


Här följer sammanställningen av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan för enhet 5. Enkäten genomfördes våren 2017. Resultatet av elevenkäten visar att flertalet av eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet trivs och känner sig trygga i skolan. Stämningen upplevs mestadels vara god i klasserna. Flertalet av eleverna svarar att de upplever studiero under lektionerna. Någon enstaka svarande har uppgett att de blivit diskriminerade under läsåret och att det då händer ”ibland”.
Flertalet av eleverna upplyser personal när man utsatts för diskriminering, man upplever att åtgärderna skolan vidtagit i denna situation varit mindre bra.

När det gäller begreppet trakasserad har flerparten svarat att de inte blivit trakasserade, har man blivit utsatt har det skett av en elev, några svarande har känt sig trakasserade av personal. Hälften anser att det händer ibland, men flera uttrycker också att det händer varje dag. Flertalet av de svarande uppgav att det inte valt att informera personal om de känt sig trakasserade. Har de informerat någon personal tycker man att åtgärderna skolan gjort varit svaga. Vidare har majoriteten av eleverna inte blivit kränkta, har man blivit kränkt har det varit av elev, någon svarande har upplevt sig kränkt av vuxen på skolan.

Gällande APL- placeringar är den gemensamma bilden att man trivs mycket bra på sin APL-plats. Stämningen är god och man känner sig oftast trygg. Inte någon svarande har uppgett att de blivit diskriminerade, trakasserade eller kränkta på sin APL-plats.

Förebyggande och aktiva åtgärder gällande trivsel och likabehandling i skolan

På Bygg- och anläggningsprogrammet arbetar man systematiskt utifrån
likabehandlingsplanens innehåll med teman som t.ex. språkbruk och attityder.

I Årskurs 1 inleds höstterminen med trygghets- och relationsskapande teman, aktiviteten hålls på frilufsbasen PENE. Broprojekt skapas tillsammans med eleverna i årskurs 2 under terminen. I början av varje läsår arbetar årskurserna 2 och 3 med trygghet, trivsel och gemenskap. Det anordnas likaså tävlingar och lekar i syfte att främja samarbete i undervisningen. I årskurs 3 arbetar man till viss del med integrering av likabehandlingsplan knutet till ett specifikt ämne. För eleverna i
årskurs 3 anordnas det årligen en fisketävling.

Fotbollscuper mellan skolor som tillhandahåller utbildningar i bygg arrangeras, likaså resa till yrkes-SM. Man erbjuder likaså studiebesök på olika arbetsplatser inom programmet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan