Enhet 6

Kartläggning

Samanställning av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan


Här följer sammanställningen av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan för enhet 6. Enkäten genomfördes våren 2017.
Flerparten av eleverna på Estetiska programmet uppger att de trivs mycket bra eller bra iskolan. Man känner sig oftast trygg i skolan, tryggheten är störst i den individuella klassen.
Några elever uppger att man blivit diskriminerad under läsåret. Cirka hälften av
händelserna/diskrimineringarna har rapporterats till personal, man upplever då att åtgärdernaskolan har gjort varit mindre bra. Även om den generella uppfattningen är att eleverna trivs och upplever sig trygga i skolan uppger flerparten av eleverna att de blivit trakasserade under läsåret och då av annan elev. Hälften av eleverna svarar att trakasseringarna sker tidvis och man blir utsatt i skolans lokaler. När det däremot gäller frågan kring kränkningar uppger flertalet att de aldrig blivit kränkta, har det skett har det likaså varit av annan elev.
Kränkningarna sker oftast verbalt. När det gäller studiero förekommer en variation, det är fler som upplever studiero ”oftast” än ”alltid”.

När det gäller Restaurang- och livsmedelprogrammet ser enkätsvaren ungefärliga ut. Det finns dock några avvikelse. Inom programmet lämnar man mer frekvent över information tillvuxna när man blivit utsatt för diskriminering. Flerparten upplever att åtgärderna skolan vidtagit varit bra. Några enstaka upplever att de blivit trakasserade under läsåret, man har vanligen blivit trakasserad av en och samma elev, några har upplevt sig trakasserade av en personal. Lika stor andel som upplevt sig trakasserade i klassrummet har utsatts i andra delarav skolan.
Gällande APL- placeringar är den gemensamma bilden att man trivs mycket bra på sin APL-plats. Någon enstaka svarande har uppgett att man upplevt sig kränkt på sin
APL-plats.

Förebyggande och aktiva åtgärder gällande trivsel och likabehandling i skolan


Estetiska programmet arbetar man aktivt med värderingsövningar, dramaövningar och samtal/film kring självkänsla i alla årskurser på den schemalagda klasstiden. Man arbetar för att få kontinuitet i arbetet genom planering. Man har likaså haft besök av föreläsare från Inteam för alla årskurser på ES. Föreläsningarna fokuserade på temat självkänsla samt hur man kan få/skapa förståelse för varandra.
Flera av lärarna arbetar med värdegrundstema i sin undervisning och vid ämnessamverkan t.ex. normkritisk genusperspektiv. Arbetet sker i bl. a. medieämnen, svenska och samhällskunskap.
Elever i år 2 har arbetat med ett projekt ”jag kom ensam”. Eleverna fick i uppdrag att
intervjua en person som har/haft erfarenhet av migration. Detta projekt resulterade i en utställning som tidigare fanns att beskåda i biblioteket.

Restaurang- och livsmedelprogrammet arbetar man aktivt med gemenskap i olika konstellationer. Elever i år 2 har en gemensam dag på isbanan i Åby. Eleverna i år 3 gör en gemensam resa under vårterminen. Hela programmet inklusive arbetslaget åker till Bodaborg under vårterminen. Under höstterminen anordnas en gemensam aktivitet med gemensam lunch. Eleverna i årskurs 2 spelar bowling och det anordnas en gemensam idrottsdag mellan lärare och elever. På programmet anordnas likaså trivseldagar varje år i slutet på läsåret/terminen som t.ex. brännboll. När kursen "Måltid och branschkunskap" är avslutad intar man en gemensam middag. Utöver dessa aktiviteter sker olika mindre klassaktiviteter kontinuerligt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan