Ny, långsiktig strategi för Teleborgs förskolor och skolor

En ny strategi för Teleborgsområdet har antagits av utbildningsnämnden där verksamhetslokalerna för förskola, grundskola F-6 och grundsärskola ses över.

Växjö kommun vill skapa en långsiktigt hållbar plan för Teleborgsområdet, vilket resulterat i en ny strategi som utbildningsnämnden antog idag.

Den nya strategin föreslår att:

  • Ljungfälleskolan ställer om till två paralleller i årskurserna F-6.
  • Grundsärskolans träningsskola flyttar på sikt sin verksamhet till Norremark.
  • Lokalerna vid Ljungfälleskolan optimeras för att i första hand tillgodose grundskolans och grundsärskolans behov, men även om möjligt andra kommunala behov.
  • Furutåskolan byggs ut och ökar kapaciteten från cirka 225 elever till 520 elever i F-6, vilket motsvarar tre klasser per årskurs. Furutå blir enbart grundskola, förskolan avvecklas succesivt och paviljongerna tas bort så snart skolan inte längre behöver dem.
  • Elever på Tävelsås skola kommer på sikt att få en skola på Teleborg, troligen Ljungfälleskolan, som skolskjutsskola från åk 4. De har i dag Vederslöv som skolskjutsskola.
  • På fastigheten Stommen byggs en förskola med kapacitet att ta emot 150 barn. När förskolan är färdigställd kommer paviljongerna vid Vikaholms förskola tas bort.

- Under de kommande tio åren ser vi att antalet barn och elever i förskole- och skolålder på Teleborgsområdet kommer öka. Det innebär att det kommer behövas fler förskoleplatser och om några år även fler platser i grundskola F-6. I befintliga förskolor och skolor finns helt enkelt inte tillräcklig kapacitet för att möta barn- och elevökningen, säger Pernilla Torneus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Långsiktig planering

Innan strategin blir verklighet behöver varje enskilt projekt beslutas separat enligt Växjö kommuns lokalförsörjningsprocess och vissa delar kan komma att förändras. Men genomförandet av strategin har redan påbörjat till viss del.

Under våren 2020 flyttar delar av träningsskolans verksamhet till Norremark och arbetet med utformningen av förskolan vid kvarteret Stommen på östra Vikaholm påbörjas. Förskolan beräknas vara färdig hösten 2022.

Ljungfälleskolan ställer gradvis om till två paralleller genom att inte ta in mer än två klasser i förskoleklass. Vid Furutå förskola begränsas, så långt det är möjligt, intagningen av små barn för att succesivt minska barnantalet. Under 2021 utreds hur ytorna på Ljungfälleskolan kan nyttjas optimalt och ett byggnationsprojekt för Furutåskolan startas under 2021.

- Det är ett väldigt grundligt och välarbetat underlag som ligger bakom denna strategi så vi tror det kommer bli en bra lösning för såväl barn, elever och vårdnadshavare på Teleborg, säger Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2020