Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Råd för minskad smittspridning och testning bland barn och elever

Råden är framtagna med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 31 augusti 2020.

Under måndagen den 31 augusti kommunicerade Folkhälsomyndigheten en ny vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga Länk till annan webbplats..

Med anledning av detta har Växjö kommun tagit fram råd för minskad smittspridning och instruktioner för hur man som barn, elev och vårdnadhavare ska tänka och agera utifrån symtom, provtagning samt positiva och negativa provsvar.

Notera att råden nedan gäller specifikt för barn och elever inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Generella råd och riktlinjer för allmänheten finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nya infektionssymtom

För att minska risken för smittspridning ska barn och elever vara uppmärksamma på symtom. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-och tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Elever från förskoleklass och uppåt rekommenderas att vid symtom ta kontakt med vårdcentral för rådgivning om testning. Om testning utförs, se nedan för rekommendationer.

Konstaterad covid-19 utifrån positivt testresultat

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktar elev/vårdnadshavare 1177 eller sjukvården.

Negativt provsvar för covid-19

Barn och elever ska stanna hemma så länge hen känner sig sjuk. Återgång till förskola/skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter, det vill säga endast har milda kvarstående symtom, har varit feberfri i två dagar och har förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning. Lättare snuva eller hosta kan kvarstå längre tid och utgör inte hinder för att återgå till förskola/skola. Det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan du blev sjuk.

Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge hen har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

För personer med antikroppar för covid-19

Personer med antikroppar ska fortsätta följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället.

Dessa råd har kommunicerats ut till våra kommunala förskolor och skolor. Information finns ihop med övriga riktlinjer på vår webbplats under sidan "Så jobbar Växjö kommun kring corona".

Senast uppdaterad: 23 februari 2022