Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utveckling av barn- och elevhälsan i Växjö kommun

I internbudget för 2020 gavs ett uppdrag att säkerställa att barn- och elevhälsan är likvärdig för alla barn och elever i Växjö kommun. Idag presenterades den utredning som gjorts för utbildningsnämnden.

Syftet med utredningen som gjorts av en extern part var att kartlägga barn- och elevhälsans nuvarande organisation och struktur. Utbildningsnämnden ville även få svar på om nuvarande styrning säkerställer att barn och elever i Växjö kommun får likvärdig tillgång till barn- och elevhälsa utifrån skollag och hälso- och sjukvårdslag.

- Eftersom barn- och elevhälsan är ett prioriterat område för nämnden vill vi med denna utredning ta nästa steg i hur vi kan vidareutveckla för att få en ännu bättre och mer likvärdig barn- och elevhälsa, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Nytt förslag på organisation och struktur

I samband med resultatpresentationen på utbildningsnämndens sammanträde idag fick förvaltningschef Anders Elingfors uppdraget att se över hur barn- och elevhälsan ska organiseras och struktureras framöver. Det handlar bland annat om:

  • Utse en övergripande sammanhållen funktion för kommunens barn- och elevhälsa.
  • Övergripande elevhälsochef bör få i uppdrag att kartlägga och analysera hur gemensamma arbetssätt och samverkan kan utvecklas inom och över professionsgränserna i syfte att säkra en likvärdig barn- och elevhälsa.
  • Utse samordningsansvar för respektive lagstadgad kompetens inom elevhälsan.
  • Initiera ett kommunövergripande utvecklingsarbete som syftar till att långsiktigt stödja och utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

- Vi kommer ta med oss utredningens slutsatser och noga se över vilka organisatoriska förändringar vi kan göra. Det handlar om att hitta nya vägar för hur vi kan bedriva och prioritera rätt insatser framöver på ett hållbart och likvärdigt sätt, säger förvaltningschef Anders Elingfors.

Det nya förslaget för hur barn- och elevhälsan ska organiseras ska presenteras för utbildningsnämnden i början av 2021.

Senast uppdaterad: 9 september 2020