Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förskolor och skolor i kommunen byggs till och om

Växjö kommun ser ett framtida behov av fler platser på kommunens förskolor och skolor. Detta i kombination med att vissa skolor är i behov av renovering gör att kommunen planerar för ett antal projekt för att utveckla kommunens förskole- och skollokaler.

Illustrationsbild över ny förskola i Braås.

- När Växjö växer skapas ett ökat behov av fler skolor och förskolor. Det är viktigt att våra barn och unga har en trygg och säker utbildningsmiljö, därför gör vi den här satsningen på lokaler både i Växjö och våra mindre tätorter. Det ska inte spela någon roll var man bor eller växer upp, utbildningen i Växjö kommun ska vara likvärdig och alla barn ska ha goda förutsättningar att nå skolframgång i sin utbildning, säger Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Växjö kommun arbetar nu med ett antal lokalprojekt:

  • Påbörja planering av att bygga en ny Furutåskolan som ska vara tre-parallellig med plats för 520 elever.
  • Nybyggnation av Ängslyckans förskola i Braås med plats för cirka 150 barn. Planerad byggstart i början av 2022.
  • Ombyggnation av en av de mindre flygelbyggnaderna vid Elin Wägnerskolan i Växjö för att skapa fem nya basrum med tillhörande grupprum. Byggstart planeras ske inom kort.
  • Att bygga nya högstadieskolan Hagavikskolan i Växjö för totalt 630 elever. Beslut om byggnation planeras tas under våren 2022.
  • KSAU tog, den 9 november, beslut om att börja projektera för en ombyggnation av köket på Hovshagaskolan i Växjö. Ett eventuellt beslut om byggnation tas i nästa steg.
  • Att starta ett projekt om att bygga om köket i Åby skola. Ett eventuellt beslut om byggnation tas i nästa steg.

- I samband med att förskole- och skolverksamheterna växer och utvecklas, behöver vi även bygga ut våra tillagningskök för att kunna laga ett ökat antal portioner samt för att få en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Mycket glädjande med nya projekt i såväl staden som tätort och landsbygdsort, vilket visar på stark expansionstakt i hela kommunen, säger Andreas Olsson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Ängslyckans förskola i Braås

Nuvarande förskolelokaler i Braås är i behov av renovering och uppfyller inte dagens energikrav eller verksamhetens behov. I Braås planerar kommunen därför för ny förskola för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner. Den nya förskolan planeras byggas på förskolans befintliga tomt, väster om nuvarande förskola. Planen är att befintlig förskola rivs när den nya står klar sommaren 2023. När den nya förskolan är klar är kommunens ambition att all förskoleverksamhet i Braås ska samlas på två enheter: på Sjöborgsvägen och i den nya förskolan.

Furutåskolan i Växjö

Furutåskolan är dels i renoveringsbehov, dels behöver kapaciteten öka till att kunna ta emot ytterligare en klass per årskurs. Under vårterminen genomfördes en lokalutredning av inomhusmiljön på Furutåskolan. Utredningen visar att lokalerna är i behov av stora renoveringsåtgärder. Åtgärder som gjorts efter utredningen är bland annat ökad ventilation och städning i hela skolan. Baserat på det vi vet idag är det inget som tyder på att det i dagsläget är farligt att vistas i lokalerna. Utbildningsnämnden tog den 20 oktober beslut om att påbörja planering av nybyggnation.

Senast uppdaterad: 17 november 2021