Ingen undervisning där elever från olika skolor blandas

Undervisning i moderna språk där elever från olika skolor blandas kommer från och med den 12 januari inte att genomföras.

- Vi har idag en allmän utbredd smittspridning av covid-19 i Sverige och i vår kommun. När elevgrupper från olika skolor blandas för gemensam undervisning, till exempel i moderna språk, ökar risken för smittspridning mellan skolor. Som en del i förebyggande insatser för minskad smittspridning behöver vi därför fatta beslutet, säger Anders Elingfors förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Beslutet att undervisning inte ska förekomma i grundskolan där elever från olika skolor blandas gäller från den 12 januari till den 31 januari 2022.

Växjö kommun har som huvudman ansvar för att genomföra skolans uppdrag och ansvaret att säkerställa lika tillgång till och likvärdig utbildning gäller oavsett läget i samhället. Det är centralt att åtgärder som berör barn, och som kan behöva vidtas, utgår från en prövning av barnets bästa. I det läge med utbredd smittspridning som föreligger måste smittskydd prioriteras framför barnens delaktighet.

Rektorer har i uppdrag att anordna undervisning på ett sådant sätt att eleverna får sin rätt till undervisning tillgodosedd. Då undervisning på hemskolan ersätter undervisning på annan skola ansvarar hemskolan för tillsynen.

Senast uppdaterad: 14 februari 2022