Om Pilbäckskolan

Pilbäckskolan är en F–6-skola med cirka 355 elever. På skolan finns tre arbetslag (F-3, 4-6 samt fritids) samt årskursteam för respektive årskurs. Förutom klasslärare finns resurspedagoger på både låg- och mellanstadium samt fyra speciallärare. Skolan är tvåparallellig förutom årskurs 2 som består av tre klasser.

På Pilbäckskolan arbetar vi med det svenska språket i alla ämnen samt fokuserar på läsningen. Vi har ”Hela skolan skriver” och ”Hela skolan läser” eller annat läs- och skrivprojekt. Läsåret 18/19 kommer Pilbäckskolan att vara med i Läslyftet.

Pedagogerna på lågstadiet arbetar mycket med blandade grupper i matsal, idrott, grupptider, utflykter, skapande skola med mera. Flera klasser inleder skoldagen med massage, andra någon/några gånger per vecka. Man arbetar med EQ, samarbetsövningar, veckans dilemma, öppna frågor, EPA. Pedagogerna arbetar med att konkretisera och tydliggöra målen, att ha gemensamma temauppstarter och ta vara på elevernas intresse. Läxor som ges har ett syfte och en förhoppning om att göra vårdnadshavare delaktig.

På mellanstadiet arbetar arbetslaget medvetet mycket med EPA för att få igång diskussioner och elevernas lärande av varandra. Experimentellt lärande förekommer i många ämnen. Mellanstadiet arbetar med tvärgrupper och årskursblandat vid olika redovisningar. Man arbetar även med storgrupper (A- och B-sidan) med mycket lyckat resultat. Idrotten arbetar medvetet med samarbetsövningar och idrottslärare är drivande tillsammans med skolsköterskan när vi har vår Hälsovecka. Då fokuserar vi på saker man kan göra för att må bra som t ex olika rörelseaktiviteter, kost, information och diskussion kring hälsa, kost och aktiviteter. Hälsoveckan har hela skolan tillsammans.

Skolan arbetar medvetet med ”EPA” (enskilt, par och alla där eleven först reflekterar enskilt, sedan i par och slutligen i helklass) i den dagliga undervisningen. Klassrummen på skolan har omorganiserats så att respektive årskurs nu har sina klassrum intill varandra. Samarbete mellan klasserna gynnas och därmed också gemenskapen på skolan.

Skolan har en medveten och väl inarbetad rutin kring konflikthantering, där eleverna får ta en aktiv, reflekterande roll för att förebygga framtida konflikter. Elevrådet genomför trygghetsvandringar tillsammans med skolledningen varje år för att kartlägga skolområdet och identifiera eventuella otrygga platser på skolområdet.

Fokus läggs också kring arbetet med värdegrundsarbete. Vi arbetar med förhållningssätt gentemot varandra, både personal och elever, olika samtalstekniker och dilemman. Vi har värdegrundsdagar med eleverna i blandade grupper.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Förskola och skola