Skolskjuts

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts/skolbusskort till placeringsskola för elever i grundskolan och grundsärskolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Även barnen i förskoleklass erbjuds kostnadsfri skolskjuts.

Avståndet till skolan

För att en grundskoleelev i Växjö kommun ska vara berättigad till skolskjuts ska elevens skolväg från adressen där eleven är folkbokförd till placeringsskolan vara minst det avstånd som anges i tabellen nedan.

Skolskjuts för grundskoleelever anordnas till och från fastställda hållplatser som anvisas. Avståndet mellan elevens bostad och hållplats får inte överstiga det som anges nedan.

De nya avståndsgränserna som gäller från och med höstterminen 2018 är följande:

F-klass och åk 1

 • Avstånd bostad - skola: 2 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållsplats: 1,5 kilometer

Åk 2-3

 • Avstånd bostad - skola: 2 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållsplats: 2 kilometer

Åk 4-6

 • Avstånd bostad - skola: 3 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållsplats: 2 kilometer

Åk 7-9

 • Avstånd bostad - skola: 5 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållsplats: 3 kilometer

Kompisåkning

Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen, kan få åka med en skolskjutsberättigad kamrat från skolan i ett av kommunens upphandlade skolskjutsfordon. Det är möjligt för en elev att åka med under förutsättning att det finns ledig sittplats i abonnerad skolskjuts.

Ansökan om kompisåkning sker via skolan av vårdnadshavare.

Skolskjuts vid växelvis boende

Föräldrar som bor i Växjö kommun kan ansöka om skolskjuts från två hemadresser under förutsättning att hemmen bedöms likvärdiga d.v.s. att barnet bor lika mycket hos båda föräldrar samt att avståndskriterier uppfylls till sin placeringsskola.

Skolskjuts vid tillfälligt nedsatt rörlighet

Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring via Växjö kommun. En elev som blir skadad på grund av olyckshändelse kan erbjudas tillfällig skolskjuts under läkningstiden. Kostnader för resor till och från skolan betalas av kommunens försäkringsbolag. Växjö kommun har slutit avtal med Länsförsäkringar, dit skadeanmälan lämnas.

Åtgärder vid skada på grund av olycksfall:

 • Ta kontakt med försäkringsbolaget - Länsförsäkringar
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi behövs.
 • Intyget och en skadeanmälan skickas till försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Elever med nedsatt rörlighet på grund av läkaringrepp t.ex. knäoperation kan erbjudas tillfällig skolskjuts under läkningstiden. Kostnader för resor till och från skolan betalas av utbildningsförvaltningen under förutsättning att en läkare har utfärdat ett intyg som bekräftar behovet av taxiresor till och från skolan.

Grundskoleelever som byter hemadress under pågående läsår

En grundskoleelevs rätt till skolskjuts kan påverkas om en elev flyttar till en ny adress under pågående läsår. Om en elev flyttar närmare skolan och inte längre uppfyller avståndskriterier eller om en elev flyttar till ett annat skolupptagningsområde eller en annan kommun upphör rätten till skolskjuts.

Elever som går sista skolåret (årskurs 9) och flyttar till ett annat skolupptagningsområde inom kommunen har fortsatt rätt till skolskjuts/skolbusskort mellan den nya adressen och den gamla placeringsskolan under förutsättning att avståndskriterierna uppfylls.

Borttappat skolbusskort

Regionfullmäktige har beslutat att avgiftsbelägga dubbletter som ersätter ett borttappat skolbusskort. Avgiften betalas av eleven till skolexpeditionens personal i samband med att ersättningskortet överlämnas. Det borttappade kortet spärras av skolexpeditionens personal.

Avgiften

Grundskoleelev förskoleklass - årskurs 6: ingen avgift
Grundskoleelev årskurs 7 - årskurs 9: 100 kr

Vid tekniskt fel på ett skolbusskort, som inte orsakats av eleven, faktureras ingen avgift.

Ansvarsfördelning

Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolskjutsfordonet vid angiven hållplats på morgonen samt efter det att de stigit av vid angiven hållplats på eftermiddagen. Länstrafiken har, genom skolskjutsförare, ansvar för eleverna under tiden de transporteras till/från skolan. Utbildningsförvaltningen har ansvar för eleverna under skoldagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Förskola och skola