Studie- och yrkesvägledning

Studievägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet och strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information samt har eleven i centrum och anpassar vägledningsinsatserna efter elevens behov. Studievägledaren är en resurs i elevhälsoteamet.

Studievägledaren (SYV) på Teleborg Centrum skola heter Catrin Lindström och hjälper eleverna med:

 • att få stöd i valprocessen
 • att skapa motivation
 • att hitta information
 • att kunna fatta beslut

Studievägledarens uppdrag är att eleven, utifrån dennes förutsättningar ska:

 • bli medveten om sig själv
 • bli medveten om olika valalternativ
 • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
 • lära sig fatta beslut
 • lära sig genomföra beslut

Inför de enskilda vägledningssamtalen bör studie- och yrkesvägledaren se till att de planeras och genomförs så att de:

 • vidgar elevernas perspektiv om såväl de egna förutsättningarna som olika utbildningar och yrken
 • utmanar elevernas föreställningar om utbildningar och yrken utifrån kön samt utifrån social och kulturell bakgrund
 • ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att väga samman olika faktorer som har betydelse för studie- och yrkesval

Du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta studievägledaren om du har frågor som rör ditt barns nuvarande eller framtida studier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Förskola och skola