Vi hissar flaggan för allas lika värde

Mellan den 6e -12 e maj är det pridevecka i Växjö kommun. Förra året fattade skolorna i västra området ett gemensamt beslut om att vi flaggar med regnbågsflaggan denna vecka, det gör vi även i år. För oss i skolan är det ett ställningstagande kopplat till vårt värdegrundsarbete och vår likabehandlingsplan.

Åby skolas grundpelare i likabehandlingsarbetet är att:

§ Alla människor har lika värde.

§ Alla barn och vuxna, ges möjlighet att växa och utvecklas.

§ Alla barn och vuxna, möts med respekt och respekterar varandra.

På skolan passar vi på att lyfta dessa aspekter i samband med prideveckan, detta i enlighet med det läroplansuppdrag som vi har kring normer och värden.

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla”

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Växjö kommun arbetar för att lyfta människors lika värde och är aktiv i Växjö Pride. Kommunen planerar flera aktiviteter under veckan. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt att vara sig själva.

Magdalena Ankarfors

Rektor, Åby skola

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019