Lumos

Lumos utredningsenhet är en enhet för elever i årskurs 4-9 som behöver lämna sin nuvarande skolplacering i avvaktan på att nödvändig kartläggning av elevens behov sker.

Det kan vara på grund av akuta situationer som inträffat i skolan men det kan även finnas ett utredningsbehov trots att flera insatser från skolan och socialtjänsten provats. En grundläggande tanke i utredningsenhetens målsättning är att verka för ett konstruktivt samarbete i nätverksform runt varje elev. Samverkan, samarbete och samtidighet är nyckelord.

På Lumos arbetar personal från Utbildningsförvaltningen och förvaltningen Arbete och Välfärd. I mån av tid kan även personalen komma ut till skolor för att observera elever, ev. utföra screening av elev eller klass och/eller handleda personal på enheten utifrån de önskemål som skolan har.

Förutsättningar för utredningsenheten Lumos

  • Hänvisningsskolans rektor ansöker om plats och är ansvarig för eleven under utredningstiden.
  • Rektor tar beslut om särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång.
  • Placeringen ska vara godkänd av vårdnadshavare.

Vad händer under tiden på Lumos?

Placeringstiden på Lumos är vanligtvis cirka 8 veckor. Planeringen för utredningstiden är individuell. Under de veckor som eleven är inskriven på Lumos görs ett flertal pedagogiska tester och observationer. Den pedagogiska kartläggningen är viktig för att kunna ge bra råd om hur eleven ska kunna utvecklas i skolan. Vi tittar även på elevens sociala förmågor och sammanhanget runt eleven för att kunna ge konstruktiva förslag på eventuella stödåtgärder. Samtal förs med eleven om både skolan och fritiden, tankar om egna förmågor och framtidstankar för att hitta motivation samt egna lösningar.

Under tiden på Lumos kan studiebesök göras både på andra skolor och arbetsplatser i motivationsskapande syfte. Ofta får äldre elever träffa sin studie- och yrkesvägledare. I många fall genomförs under placeringstiden en bedömning av skolpsykolog, som genom olika tester tittar på elevens kognitiva förmågor så som förmåga till inlärning och arbetsminne. Personalen på Lumos samverkar med eleven, föräldrar, skolpersonal på placerande skola och i förekommande fall även personal från exempelvis BUP eller socialtjänsten.

Det sker fyra viktiga möten under (och efter) tiden på Lumos, inskrivningsmötet, mittmötet, avslutningsmötet och uppföljningsmötet. Utredningstiden utmynnar i en samverkansutredning, där utredningsmaterialet presenteras och överlämnas till rektor, vårdnadshavare och eventuella andra professionella med rekommendationer hur elevens fortsatta skolgång ska se ut.

Bra att veta om skoldagarna på Lumos

Eleverna är på Lumos klockan 8.30-14.00. Eleverna får varje dag ett individuellt dagsschema att arbeta efter. På onsdagar planeras en aktivitet som ofta sker utanför Lumos, om det krävs särskilda kläder, skor eller utrustning så informeras vårdnadshavaren i förväg. Inga extra kostnader tillkommer för dessa aktiviteter.

Varför heter verksamheten Lumos?

Lumos är en ljusskapande trollformel som används i böckerna och filmerna om Harry Potter, skriven av J.K. Rowling. Ordet Lumos kommer från det latinska ordet Lumen som betyder ljus. När vi skulle komma på ett namn till verksamheten ville vi att namnet skulle visa på vår önskan att leda barn och ungdomar vidare från svåra situationer och se framåt, samtidigt passar det att ordet även anspelar på de böcker som så många barn och ungdomar älskar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola