Skolval 2023

Barn och elever som börjar förskoleklass eller årskurs sju höstterminen 2023 ska söka skola i skolvalet mellan den 1-15 december 2022. Du som vårdnadshavare söker skola med e-legitimation.

Skolvalet öppnar den 1 december 2022 och stänger den 15 december. Skolvalet görs av vårdnadshavare digitalt med e-legitimation i systemet Mitt Skolval. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner skolvalet för att ansökan ska behandlas. Om inte båda vårdnadshavarna godkänner den sökta skolan i skolvalet kommer ansökan att bli behandlad som om ni inte gjort något aktivt val. Detta gäller även barn med föräldrar som har gemensam vårdnad.

För att underlätta skolvalet kan du titta i en sammanställning över alla kommunala grundskolor i Växjö.

Kommunala grundskolor i Växjö kommun

Alla grundskolor anordnar även informationsträffar där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information om skolan och ställa frågor till personalen.

Det går inte att på förhand se eller garantera att ditt barn kommer att få plats på den skola som du som vårdnadshavare har sökt. Vilken plats du får beror på hur många som söker till den valda skola och var ditt barn bor i förhållande till skolan.

Om en skola får flera sökanden än vad det finns platser, så placeras barnen efter syskonförtur och relativ närhet.

Turordning vid fler sökande till en skola än det finns platser

Om fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har plats för kommer platserna att fördelas i den här ordningen:

  • Elev med skyddade personuppgifter.
  • Syskonförtur - elev vars syskon höstterminen 2023 börjar i en årskurs på samma skolenhet.
  • Elev med längst relativa närhet.
  • Lottning.

Varje elevs ansökan prövas individuellt mot de riktlinjer Växjö kommun har. Antalet platser på en skola är fastställt utifrån en kapacitetsberäkning sett till ventilation, yta, brandskydd och utformning av lokalerna.

Ska ditt barn börja förskoleklass hösten 2023 ska du söka skola i skolvalet. I Växjö kommun har vi idag 33 kommunala grundskolor samt 3 fristående grundskolor vilket betyder att du har ett stort utbud att välja mellan.

För att underlätta skolvalet kan du titta i en sammanställning över alla kommunala grundskolor i Växjö.

Kommunala grundskolor i Växjö kommun

Är det garanterat att vi får en plats i den skola vi söker till?

Alla barn ska få så bra placering som möjligt utifrån det dem söker. Vilken skola eleven placeras i beror på flera olika faktorer. Om en skola får fler sökanden än vad det finns platser, så placeras eleverna utifrån kommunens urvalskriterier såsom syskonförtur och relativ närhet.

Jag vill besöka en skola, är det möjligt?

Skolorna har en förhoppning om att kunna bjuda in till informationsträffar i början av januari. När datum och tider för dessa är klara hittar du det under rubriken Informationstillfällen skolvalet.

Om ditt barn ska börja årskurs sju till hösten 2023 ska du söka skola i skolvalet. Du kommer att få hem ett brev med information och inbjudan till skolvalet i samband med att skolvalet öppnar i december 2022.

Om en elev går i årskurs sex på en skola där det finns en årskurs sju, måste man söka skola i skolvalet då?

Även om eleven har laglig rätt att gå kvar på skolan vill vi gärna att ni söker skolan igen i skolvalet, om barnet ska gå kvar. Görs inget val behandlas det som att barnet ska gå kvar på skolan.

Hur söker man till Hagavikskolans natur- och teknikinriktning?

Ansökan till Hagavikskolans natur- och teknikinriktning görs på samma sätt som till övriga kommunala skolor; urvalet sker genom syskonförtur och därefter lottning. Anledningen till att lottning används är att alla elever ska ha samma möjlighet att komma in på de här skolorna, oavsett var i kommunen man bor.

Alla elever som uppfyller avståndskriterierna och får plats på Hagavikskolans natur- och teknikinriktning beviljas skolskjuts som om det hade varit deras skolskjutsskola. Observera att Hagavikskolans natur- och teknikinriktning kommer bedrivas på Fagrabäckskolan fram till höstterminen 2024.

Är det garanterat att vi får en plats i den skola vi söker till?

Alla barn ska få så bra placering som möjligt utifrån det dem söker. Vilken skola eleven placeras i beror på flera olika faktorer. Om en skola får fler sökanden än vad det finns platser, så placeras eleverna utifrån kommunens urvalskriterier såsom syskonförtur och relativ närhet.

Med syskon menas barn som bor i samma hushåll och är folkbokförda i hushållet oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett om barnen har samma vårdnadshavare eller inte. Syskonförtur gäller även om biologiska syskon är folkbokförda på olika adresser. Det gäller även för halvsyskon.

Mitt barn som ska börja förskoleklass har en halvbror som ska börja årskurs tre, gäller syskonförturen?

Ja, syskonförtur gäller.

Mitt äldsta barn ska börja årskurs fyra och mitt yngsta barn ska börja förskoleklass, gäller syskonförturen då?

Om förskoleklassen och årskurs fyra tillhör samma skolenhet gäller syskonförturen. En skola kan vara delad i två olika enheter, en för förskoleklass upp till årskurs 6 och en för högstadiet, årskurs 7-9.

Mitt barn ska börja förskoleklass och har syskon i årskurs sju. Gäller syskonförtur då?

Om de tillhör samma skolenhet gäller syskonförturen. En skola kan vara delad i två olika enheter, en för förskoleklass upp till årskurs 6 och en för högstadiet, årskurs 7-9.

I korthet innebär relativ närhet att alla elever har rätt till en skola i närheten av hemmet, men inte alltid den närmsta. Relativ närhet används för att ingen elev ska få orimligt långt till skolan. Om antalet sökanden överstiger antal platser i en skola får den elev med längst relativ närhet platsen.

Detaljerad information om relativ närhet

Barn som ska söka en fristående skola behöver även dem göra ett val. Alla fristående skolor är dock inte anslutna till skolvalssystemet. Önskar ni en plats på en fristående skola som inte finns med i systemet så tar ni kontakt med den skolan. Vi önskar även att du som vårdnadshavare meddelar oss på info@vaxjo.se att man inte vill ha plats i kommunal skola.

Observera att om barnet inte får plats på den sökta fristående skolan och inte sökt till en kommunal skola så får barnet placering på en kommunal skola där det finns platser kvar.

Skolvalet är för dig som har barn som ska börja förskoleklass och barn som ska börja årskurs sju.

Tips innan du ansöker

Ta reda på vilka skolor som ligger nära dig genom att titta på vår karta över grundskolor i Växjö kommun eller på sidan Hitta och välj grundskola.

Läs mer om skolorna på respektive webbplats. Alla grundskolor finns listade i bokstavsordning från A till Ö: Grundskolor.

Tänk på att att det kan vara klokt att söka till fler än bara en skola. Se till att du och barnets andra vårdnadshavare har giltig e-legitimation och fungerande e-post.

Ansökan - välj skolor

Du gör skolvalet i Mitt skolval som öppnar 1 december. Välj fler än en skola och börja med den skola du önskar i första hand, sedan den skola du önskar i andra hand, och så vidare. Du kan välja vilken kommunal skola du vill, förutsatt att skolan erbjuder den årskurs du ansöker om.

Ändringar i ansökan

Under tiden som skolvalet är öppet (1-16 december) kan du när som helst ändra din ansökan. När skolvalet har stängts går det inte att göra några ändringar.

Skicka in ansökan

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera ansökan. Det betyder också att ni båda måste vara överens om valet av skola. Om du är ensam vårdnadshavare kan du själv göra skolvalet och skicka in ansökan.

Om ett barn bor växelvis på två adresser utgår vi från folkbokföringsadressen. Är inte vårdnadshavarna överens om valet av skola placeras barnet i närheten av sin folkbokföringsadress. Om folkbokföringsadressen ska ändras gör vårdnadshavarna denna ändring hos folkbokföringen på skatteverket.

Bekräftelsemejl

När du har gjort ditt val och ansökan är godkänd kommer du att få ett bekräftelsemejl.

Beslut om placering

Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare i slutet på mars och skickas ut med vanlig post.

Klassplacering

Det är skolan som sköter klassplacering, eller klassindelning.

E-tjänsten Mitt skolval stängs den 16 december. Eventuella önskemål som lämnas till utbildningsförvaltningen efter skolvalsperioden kommer inte att hanteras. Ditt barn kommer då att placeras på en skola i närheten av hemmet, dock inte med säkert den närmsta skolan. Det beror på att ditt barn kommer att få plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats utifrån sina ansökningar.

Vilken skolskjutsskola ditt barn tillhör kommer du att se när du du loggar in i E-tjänsten Mitt Skolval. Det är till den skolan ditt barn kan få skolskjuts om ni uppfyller kriterierna för skolskjuts.

Om det primära för er är att få skolskjuts så bör ni enbart söka till er skolskjutsskola. Om ni inte får plats i skolskjutsskolan och kommunen placerar eleven i en annan skola är eleven per automatik berättigad skolskjuts (om eleven uppfyller kriterierna för skolskjuts).

Mer information om skolskjuts

Om du eller ditt barn saknar svenskt personnummer behöver du göra skolvalet på en blankett där du skriver in barnets första sex siffror (barnets födelseår, -månad och -datum). Du behöver också skicka med ett personbevis eller en kopia på ett utländskt pass eller liknande för att styrka ditt barns identitet. Blanketten finns på www.vaxjo.se under Självservice, e-tjänster och blanketter.

Om vårdnadshavare inte har svenskt personnummer behöver vi vårdnadshavarens sex första siffror på blanketten (däremot inte samordningsnummer eller liknande.)

För dig som är nyinflyttad i eller planerar att flytta till Växjö kommun finns kort information om hur du ansöker om grundskola:

Skola 6-16 år

Möjlighet finns att i stället för att beräkna avstånd utifrån nuvarande folkbokföringsadress, så kan en blivande adress användas. Vårdnadshavare som önskar utnyttja möjligheten ska lämna in styrkande dokumentation som bedöms av utbildningsförvaltningen. Flytt till den blivande adressen ska vara planerad att ske inom nio månader.

För att en elev ska kunna byta från en skola till en annan är det flera faktorer som spelar in för att det ska kunna vara möjligt. Du kan ansöka om byte av skola om du inte får plats på den skola du har sökt i skolvalet och ställs då i kö till den skolan. Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som kommer in till utbildningsförvaltningen kring vad som gäller om man vill byta skola. Ansökan om byte av skola kan du göra närsomhelst under året.

Varför får vårt barn inte plats på den skola vi sökt i skolvalet?

Varje skola har ett visst antal elevplatser beroende på lokalernas yta, ventilation och utrymningsvägar. När en elev söker till en skola i skolvalet inför årskurs 7 och förskoleklass är det flera faktorer som spelar in. Om fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har plats för fördelas platserna enligt följande ordning:

  • Elev med skyddade personuppgifter.
  • Syskonförtur - elev vars syskon höstterminen 2023 börjar i en årskurs på samma
    skolenhet.
  • Elev med längst relativa närhet.
  • Lottning.

Vi har ansökt om skolbyte, hur lång tid tar det innan vi får en plats?

För att en elev ska få plats på en skola/klass behöver en annan elev sluta. Om det är flera barn i kön är det turordning som gäller där man först ser till särskilda skäl, sen syskonförtur och sist datum för när ansökan inkommit.

Vi har haft vårt barn i kö till en skola i flera år, varför får vi aldrig en plats?

Varje skola har ett visst antal platser beroende på lokalernas yta, ventilation och
utrymningsvägar. För att en elev ska få plats på en skola/klass behöver en annan elev sluta. Om det är flera barn i kön är det turordning som gäller där man först ser till särskilda skäl, sen syskonförtur och sist datum för när ansökan inkommit.

Vem är det som beslutar om antalet platser i en klass?

Skolans rektor tar beslutet. Faktorer som kan spela in kring antalet elever i en klass
kan förutom yta, ventilation och utrymningsvägar även vara om klassen har flera barn med särskilda behov. Då kan rektor besluta att ta in färre antal elever i den klassen än vad som görs i en annan. Antalet elever i klasserna kan alltså variera beroende på hur dynamiken ser ut.

Utbildningsnämnden beslutade 2019 att genomföra en förändring för de barn och elever som ska börja förskoleklass och årskurs 7. Förändringen är att upptagningsområdena förvinner och vårdnadshavare uppmanas att göra ett val om vilken skola barnet önskas placeras i.

Förändringen gjordes för att du som vårdnadshavare ska få ökade möjligheter att påverka vilken skola ditt barn ska gå i. Förändringen syftar till ökad valfrihet och ökad rörlighet.

Att upptagningsområdena försvinner innebär att ingen elev på förhand kan garanteras en plats i en specifik skola och placeringarna kommer i första hand att ske efter önskat val och därefter syskonförtur och relativ närhet.

Har du synpunkter på hanteringen av skolvalet så lämnar du det via vår webbplats. Är du inte nöjd med placeringen kan du ansöka om skolbyte.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Under rubriken Relaterade dokument finns information om skolvalet även på somaliska, engelska och arabiska.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022