Mer information om kurserna

Här kan du läsa mer om vad de olika kurserna handlar om.

Upplägget kan vara olika beroende på var du läser din kurs. Kontakta
utbildningsanordnaren för mer information.

Engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som
kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens
möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i
ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya
synsätt på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse
för olika sätt att leva.

Engelska 5 100 p (Kurskod ENGENG05)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Engelska 6 100 p (Kurskod ENGENG06)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Engelska 5/Engelska A.

Engelska 7 100 p (Kurskod ENGENG07)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Engelska 6/Engelska B.

Upp

Historia

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som
behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors
möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och
händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Historia 1a1 50 poäng (kurskod HISHIS01a1)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Historia 1a2 50 poäng (kurskod HISHIS01a1)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Historia 1a1.

Historia 1b 100 poäng (kurskod HISHIS01b)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Historia 2a 100 poäng (kurskod HISHIS02a)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Historia 1a2 eller Historia 1b/Historia A. 

Upp

Religionskunskap

Ämnet religionskunskap behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer  till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Religionskunskap 1, 50 poäng (Kurskod RELREL01) 

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet grundskola eller motsvarande.
Religion 1 är ett gymnasiegemensamt ämne och ingår i alla program. 

Upp

Matematik

Matematiken utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet  och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa
situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Matematik 1a 100 p (Kurskod MATMAT01a)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Matematik 1b 100 p (Kurskod MATMAT01b)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Matematik 1c 100 p (Kurskod MATMAT01c)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats 
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Matematik 2a 100 p (Kurskod MATMAT02a)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Matematik 1a/Matematik A.

Matematik 2b 100 p (Kurskod MATMAT02b)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet Matematik 1b/Matematik A.

Matematik 2c 100 p (Kurskod MATMAT02c)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Matematik 1c/Matematik A.

Matematik 3b 100 p (Kurskod MATMAT03b)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Matematik 2a eller 2b/Matematik B.

Matematik 3c 100 p (Kurskod MATMAT03c)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Matematik 2a, 2b eller 2c/Matematik B.

Matematik 4 100 p (Kurskod MATMAT04)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Matematik 3b eller 3c/Matematik C. 

Upp

Naturkunskap

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Naturkunskap 1b 100 poäng (kurskod NAKNAK01b)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Naturkunskap 2 100 poäng (kurskod NAKNAK02)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Naturkunskap 1a2/Naturkunskap 1b.

Upp

Samhällskunskap

Samhällskunskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har
även ett historiskt perspektiv.

Samhällskunskap 1a1 50 poäng (kurskod SAMSAM01a1)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverketslänk till annan webbplats hemsida. 
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Samhällskunskap 1a2 50 poäng (kurskod SAMSAM01a2)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet 1a1.

Samhällskunskap 1b 100 p (Kurskod SAMSAM01b)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Samhällskunskap 2 100 p (Kurskod SAMSAM02)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap
1b/Samhällskunskap A

Upp

Svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv

Svenska 1 100p (kurskod SVESVE01)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Svenska 2 100p (kurskod SVESVE02)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet Svenska 1/Svenska A.

Svenska 3 100p (kurskod SVESVE03)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet Svenska 2/Svenska B.

Upp

Svenska som andra språk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att hämta in ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår
personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Svenska som andra språk 1 100p (kurskod SVASVA01)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Svenska som andra språk 2 100p (kurskod SVASVA02)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Svenska som andra språk 1/Svenska som andra språk A.

Svenska som andra språk 3 100p (kurskod SVASVA03)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats
Behörighet Svenska som andra språk 2/Svenska som andra språk B.

Upp

Biologi

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala
ekosystem.

Biologi 1 100p (kurskod BIOBIO01)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Biologi 2 100p (kurskod BIOBIO02)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet biologi 1.

Upp

Fysik

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån metodiska observationer och experiment strävar fysiken efter att
finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Fysik 1a 150p (kurskod FYSFYS01a)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Fysik 1b1 100 p (FYSFYSO1b1)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet fysik 1a

Fysik 1b2 50 p (FYSFYSO1b2)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet fysik 1b1

Fysik 2 100p (kurskod FYSFYS02)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet fysik 1b2

Upp

Kemi

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Kemi 1 100p (kurskod KEMKEM01)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet grundskola eller motsvarande.

Kemi 2 100p (kurskod KEMKEM02)

Läs om kursens syfte och innehåll på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.
Behörighet kemi 1.

Upp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2019
Förskola och skola