Vad är en yrkeshögskola?

På en yrkeshögskola, yh, utbildar du dig till ett visst yrke och för ett speciellt yrkesområde. Yrkeshögskolan passar dig som vet vad du vill arbeta med och som snabbt vill börja arbeta efter en utbildning.

En yh-utbildning är svaret på arbetsmarknadens behov. Det betyder att nya utbildningar startar och gamla läggs ner och att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar utifrån det aktuella behovet.

Utbildningar inom yh ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde. Därför är det viktigt att utbildningarna görs i nära samarbete med arbetslivet.

Examen

Efter genomförd utbildning får du en examen, vilken nivå beror på hur länge du har studerat.

Sveriges betygsystem (SeQF) har åtta nivåer som ska täcka in hela det offentliga utbildningssystemets examina från grundskolan till den högsta akademiska examen. Yrkeshögskoleexamen finns på SeQF 5 och Kvalificerad yrkeshögskoleexamen på SeQF 6.

SeQF bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer: EQF – European Qualification Framework. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Europass

Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få Europass som tillägg till sitt examensbevis.

Europass är ett sätt för EU att öka rörligheten för europeisk arbetskraft och är en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det lättare att söka jobb i Europa.

Vem kan studera på en yrkeshögskola?

För att kunna studera på en yrkeshögskola måste man ha grundläggande behörighet, kraven är gemensamma för alla Yh-utbildningar.

 • 1§ Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som
  • 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  • 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  • 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  • 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • 2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.
 • 3§ För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper.
 • 4§ Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i 1-3 §§, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande. Förordning (2014:1098).

Har den som studerar på yrkeshögskolan rätt till studiemedel?

Ja, en yrkeshögskoleutbildning ger dig rätt till studiemedel på samma sätt som högskole- eller universitetsstudier.

Information om studiemedel på CSNs webbplats. Länk till annan webbplats.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 22 februari 2023