Om Växjölöftet Yrkeshögskola

Växjölöftet Yrkeshögskola vill öka antalet yrkesskickliga blivande arbetstagare till vårt regionala arbetsliv, som upplever en stor kompetensbrist idag, genom att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar till regionen.

Växjölöftet Yrkeshögskola skapar förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad. Växjölöftet Yrkeshögskola stärker upp arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsstrategier för att konkretisera yrkesroller som arbetslivet har brist på. Detta sker i samverkan med arbetslivet i regionen, regionala samverkanspartners som Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och kommuner. 

Växjölöftet yrkeshögskola blir den drivande och sammanhållande kraften i kompetensförsörjningsfrågor i regionen. Det blir också en samordnande och processtödjande roll gentemot kvalitetssäkrade privata aktörer/utbildningsanordnare som vill bedriva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen.

Växjölöftet Yrkeshögskola ska verka för en utökad samverkan i länet och ökad kunskap om yrkeshögskolan som utbildningsform hos både arbetsgivare och framtida studerande. I Myndigheten för yrkeshögskolans mätning av de studerande som tog examen 2016 är 93% i arbete ett år senare.

Syftet med den nya organisationen är att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar till regionen och därmed öka antalet välutbildade presumtiva arbetstagare till det arbetsliv som upplever en stor kompetensbrist idag. 

Växjölöftet yrkeshögskola ska arbeta med kvalitetssäkrade fristående anordnare och matcha ihop dem mot arbetsgivare, samt följa upp resultaten. Därigenom erhålla fler utbildningsplatser till Växjö och förstärka kompetensförsörjningen till regionen. 

Arbetssätt för Växjölöftet yrkeshögskola: 

01 Samverkan kompetens

Kompetenskartläggning och behovsanalys – insamling av kompetensbehov i regionen tillsammans med Region Kronoberg, AF och näringslivskontoren (med flera), undersöka och konkretisera efterfrågat behov av arbetskraft. 

Omvärldsbevakning och framtidsanalys – vad påverkar tillväxt och utveckling av arbetslivet i närområdet. 

02 Samverkan arbetsliv

Att skapa en väg in för arbetslivet att verbalisera och konkretisera sin efterfrågan på kompetens som sedan kan leda till att utbildningar kan utformas. I dialog med arbetsliv och utbildningsanordnare precisera efterfrågat behov av arbetskraft, exempelvis genom workshops för att skapa relevanta yrkesutbildningar. I det längre perspektivet ingår även det strategiska arbetet med att prognostisera kompetensförskjutning och framtida yrkesroller. 

Processtöd i att nivåbedöma yrkeshögskoleutbildningen, bestämma innehåll, anskaffa avsiktsförklaringar, diskutera arbetslivets och organisationens medverkan i ledningsgrupper och LIA-mottagande. 

03 Samverkan utbildningsanordnare

Vi erbjuder processtöd i att utveckla, ta fram, marknadsföra och driva utbildningar genom ett kvalitetssäkrat system. Medverkar till att yrkeshögskoleutbildningar ansöks och bedrivs som satellitorter i regionen. En utbildningsanordnare som bedriver en yrkeshögskoleutbildning med 35 studieplatser fördelat på flera orter med vardera 10–15 deltagare. 

Utbildningsanordnare som är intresserade, kvalitets- och/eller auktoriserade och har kompetens att genomföra utbildningar erbjuds olika utbildningskoncept. Anordnare och utförare kvalitetssäkras genom MYh:s kvalitetskriterier och interna kriterier i enlighet med en kvalitetssäkringsmodell. 

Övrigt anordnarstöd kan erbjudas i form av exempelvis klassrum med digital utrustning, processkrivande vid ansökning samt utbildningsledar- och administrativ hjälp. För att skapa en resursbank med kvalitetssäkrade utförare krävs ett understödjande IT-system. 

04 Organisation

Som regional aktör i kompetensförsörjningsfrågor ska Växjölöftet Yrkeshögskola vara den drivande och sammanhållande kraften. Växjölöftet Yrkeshögskola ska ha ett arbetssätt som är inkluderande, opartiskt och transparant gentemot arbetsliv och utbildningsanordnare. Det innebär bland annat att Växjölöftet Yrkeshögskola inte bedriver yrkeshögskoleutbildning som egen anordnare.  
Växjölöftet Yrkeshögskola skapar förutsättningar för att erbjuda bred kompetensutveckling, dels för anställda hos arbetsgivare som kan använda yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning, dels till arbetsliv och kommuner i kompetensutvecklingsfrågor. 

Växjölöftet Yrkeshögskola arbetssätt:

Processmodell Växjölöftet Yrkeshögskola

• Skapa samverkan mellan anordnare i Kronoberg med omnejd.

• Processtöd för anordnare – i framtagandet och genomförandet av yrkeshögskoleutbildningar.

• Fler samarbeten mellan yrkeshögskoleanordnare som skapar satellitutbildningar – regionalt och nationellt.

• Marknadsföring för Växjölöftet yrkeshögskola som organisation samt som egen anordnare beroende på utfall av ansökningar.

• Skapa ett kvalitetssäkrat nätverk av utbildare och konsulter inom yrkeshögskolan.

• Validering – att efterfrågad arbetskraft utbildas, valideras och matchas av auktoriserade/kvalitetssäkrade utbildningsanordnare. Tillsammans med arbetslivet skapar vi nätverk som kan validera i regionen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Förskola och skola