Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Nytänkande innovatörer sökes - cykel 1

Vill ni tänka utanför boxen med oss? Vill ni bygga framtidens digitala lösningar med oss? Diaccess är en arena där vår verksamhetsexpertis möter nytänkande innovatörer för att möta utmaningar och ta fram lösningar för framtidens digitalisering.

Cykel 1

Smart värmesystem

Ett hus består av flera rum, grundtanken är att rummen ska kunna fördela energin mellan sig t.ex. ett rum som är för varmt ska kunna stänga av för att energin på så vis ska kunna fördelas mer flödesbestämt i fastigheten. I nuläget är det dock främst de kallare rummen som avgör energiflödet – när ett kallt rum behöver mer värme blir också de redan varma rummen varmare. Större, offentliga hus som t.ex. skolor är intressanta, många människor i rörelse på dagarna som tillför värme till rummen som under natten sedan står tomma
Uppvärmning av byggnader sker främst med ett radiator- och rörsystem med vatten som värmebärare med en termostatventil vid varje radiator som mekaniskt reagerar på rumstemperaturen. Denna konventionella styrteknik är för grov och inte tillräckligt precis för att optimera värmetillförseln till varje radiator beroende på det aktuella rumstemperaturbehovet och aktuella globala förutsättningar (väder, närvaro, termisk massa, bokningssituation mm). Här finns en stor potential att utveckla lösningar för både befintliga och nya byggnader. På sikt skulle även energiproducenter kunna ta del av fastighetsdata som leder till mer precis och framförallt effektivare energiproduktion.

Behovet: Att utveckla en lösning som med lägsta möjliga utsläpp av CO2 effektiviserar och optimerar värmetillförseln med hänsyn tagen till rummet (den enskilda radiatorn), huset (det husegna systemet) samt energileverantör och energiproducent.

Smart snöröjning och halkbekämpning

Växjö kommun har 55 mil gator och 17 mil cykelväg som vid behov kräver vinterväghållning dvs. snöröjning och halkbekämpning. Större trafikleder samt gång- och cykelstråk är prioriterade och ska vara halkfria när morgontrafiken startar. I nuläget vinterunderhålls samtliga villagator i Växjö för att inte riskera att missa något område, men i själva verket kan behovet av vinterväghållning variera stort mellan såväl stadsdelar i Växjö stad som på landsbygden. Beslut om vinterväghållning baseras på flera faktorer och värden såsom väderprognoser, årstid, visuella kontroller, temperatur, tidigare och kommande väderförhållanden etc. Även erfarenhet och kunskap hos tjänsteman i beredskap (TIB) påverkar beslutet, vilket resulterar i personbaserade beslut och svårigheten att säkerställa att rätt beslut för säkra vägar tas varje gång. Vid beslut om vinterväghållning påbörjas inringning av personal. Varje person måste bekräfta jobbpasset, vid inget svar rings nästa person på listan tills fullständig/klar bemanning. Bemanningsprocessen tar mycket tid och skapar problem i att få kontroll när/om alla har startat samt hur mycket de har avverkat i sitt område/av sin rutt. Varje person har ett tilldelat område och specifik rutt som de kör varje gång, vilket genererar i statiska scheman med personberoende rutter och försvårar att vid behov ta in ersättare. Dessutom kan många flera snöfria år bli ett dilemma när det uppstår behov av vinterväghållning och det är många nya och mindre rutinerad personal som ska ut, då tidsfaktorn är avgörande för resultatet i slutet. Uppföljning är viktigt för att utvärdera resultatet och säkerställa att förväntningar efterlevs och/eller om det finns avvikelse dvs. om någon rutt inte har körts och anledningen till det. Idag finns inga uppföljningsmöten utan resultatet utvärderas genom att TIB/tekniska förvaltningen kör runt och kontrollerar status för snöröjningen.

Behovet: En beslutstödslösning som underlättar och effektiviserar planering, kommunikation och uppföljning.

Många frågor och svar finns i vår utförliga Diaccess-FAQ, ta del av den här.

Kontaktuppgifter

Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling: Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
alternativt diaccess@vaxjo.se 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020