För planeten, människorna, Småland och Växjö

Charlotte G. Brynielsson blickar tillbaka på sina år som hållbarhetschef, och vänder blickarna framåt mot vad som behövs för att fortsätta ett lyckat arbete.

Jag började som hållbarhetschef i Växjö kommun i april 2018 och kan, nu när jag blickar tillbaka, konstatera att mycket har hänt sedan dess. Med det avser jag såväl en ökad och bredare kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling som tydliga förändringar, nya utmaningar och konkreta insatser för klimatet och våra liv.

Vi kan sannolikt vara överens om att kommuner och regioner har en viktig roll och ett stort ansvar för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling. En annan sak som också blivit väldigt tydlig för mig under denna tid är att ska vi skapa hållbara och robusta samhällen så behöver kommunen och dess invånare, näringsliv och ideella föreningar samverka på helt nya sätt.

Det finns, som jag beskrivit tidigare, mycket att vara stolt över i vår kommun. Politiken i Växjö har i många år visat ett tydligt ledarskap för hållbar utveckling och verksamheter och processer arbetar och samverkar för att göra det möjligt, och har så gjort under lång tid. Sedan 2019 så finns det numera ett nytt sammanhållande Hållbarhetsutskott som är kommunstyrelsens beredande organ och en samordnande grupp för arbetet över förvaltnings- och bolagsgränser. Jag skulle också vilja påstå att förvaltningar och bolag nu arbetar på bra med hållbarhetsfrågorna, utifrån sitt nuläge, och att det finns en samsyn och ett gemensamt engagemang för att som kommun fortsätta ligga i spets.

De senaste åren har vi tillsammans gjort en omfattande nulägesanalys av Växjös förutsättningarna för en hållbar utveckling och haft dialoger med våra invånare, företag och civilsamhälle vilket lett fram till att ett hållbarhetsprogram; ”Hållbara Växjö 2030”. Programmet, som ger kommunkoncernen, och kommunen, ett gemensamt ramverk, antogs av ett enigt fullmäktige i oktober 2019.

En förutsättning för att vi ska lyckas med våra gemensamma ambitioner och mål är att alla nu är med och tar ansvar. Ett exempel på den positiva kraft som skapas när ideella föreningar och kommunen ”når varandra” är det arbete vi gjort tillsammans med våra samverkansråd för tillgänglighet och funktionsvariationer i kommunen. Från och med förra året så möts vi i helt nya samverkansformer som bygger på ömsesidig nytta, respekt och konkreta förbättringar. Dialogerna vi haft har också innefattat unga. Vi har haft den bästa svarsfrekvensen någonsin i kommunens LUPP-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken/ MUCF) och samtalen som följt på dessa har gett oss värdefulla inspel till hållbarhetsprogrammet.

Vi har även nått många av de mål som kommunen satt upp i sitt miljöprogram. Nästa steg i kommunens miljö- och klimatarbete är att sätta det nyligen undertecknade klimatkontraktet i rörelse genom handslag med andra lokala aktörer och medborgare. Klimatkontraktet, som signerades i december, ska under 2021 bli tydligt med hjälp av näringslivs- och medborgardialoger och innovations- och klimatinvesteringsplaner.

Vi har försökt att jobba med både dessa stora steg som strategi, mål, klimatkontrakt och så de lite mindre men ack så viktiga som handlar om ”varje dag lite bättre”: nya verktyg för hållbarhetsbedömningar i översiktsplan och detaljplaner, förutsättningar för hållbara upphandlingar och inköp och uppförandekod för leverantörer, med energi- och klimatrådgivning, för biologisk mångfald och stads- och tätortsnära odling, för mer jämställdhet och jämlikhet, för bättre stöd i arbetet med ett samhälle fritt från våld, alkohol, narkotika, droger, tobak och spel. För ett tryggare, mer inkluderande Växjö.

Bloggen du just nu läser är ett sätt att framöver nå ut bättre med allt som görs av gänget på hållbarhetsenheten men också inom alla olika kommunala verksamheter och i kommunen i stort Snart kommer också filmen om ”Hållbara Växjö 2030” så håll utkik!

Efter tre år som hållbarhetschef - i Europas grönaste stad - så har det blivit dags för mig att gå vidare i yrkeslivet och med detta inlägg vill jag rikta ett stort tack till alla fina kollegor i både politik och tjänstepersonsled, samarbetspartners och invånare i Växjö kommun och Kronoberg.

Allt gott!

Charlotte G Brynielsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2021