Blue Vietnam - Växjö kommuns partnerskap med An Giang-provinsen i Vietnam

Redan 2010 inledde Växjö kommun sin långa och varma relation till An Giang/Long Xuyen, beläget väldigt vackert inom Mekongdeltat i Vietnam. Sedan 2018 drivs tillsammans det SIDA-finansierade projektet ”Blue Vietnam” med syfte att öka kunskapen om hållbar vattenförvaltning samt ta fram en konkret produkt i form av en vattenplan för Long Xuyen.

För oss i Växjö så är vattnet och sjöarna en del av kommunens identitet och det är lätt att bli hemmablind. Ganska tidigt i projektet så insåg vi att Växjö kommun inte själva hade någon vattenplan, så det fick vi ju ta tag i parallellt med projektet!

Vid en första anblick kan man tänka att Växjös och Vietnams utmaningar skiljer sig gigantiskt åt. Och ja, det gör de! Men det finns också många likartade utmaningar. Till exempel så är befolkningstätheten per avrinningsområde lik mellan Växjö stad, då Norra Bergundasjön är mottagare för allt renat avloppsvatten, och många kanaler i Long Xuyen. Båda städerna/kommunerna har gott om ytvatten, men delvis av bristande kvalitet. I centralorten Long Xuyen byggs nu helt nya avloppsledningar och reningsverk, medan Växjö utmanas av ständiga behov av att renovera, förbättra och förnya systemen. För båda städerna så finns det ständigt återkommande behovet av bättre kommunikation och medborgardialog för att stärka den lokala demokratin. Tanken på behovet av bättre samordning och kommunikation internt inom Växjö kommun föddes genom projektet och gav resultatet att vi tog fram en vattenplan även för Växjö kommun.

En kommun berör vatten i flera olika aspekter: som tillsyns- och prövningsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, och i rollen som markägare och verksamhetsutövare. Vattenplanen är framtidsinriktad med fokus på EU:s vattendirektiv och Hållbara Växjö 2030, men med avstamp i de utmaningar som Växjö kommun står inför på kort sikt och syftar till ett effektivt arbete för att uppnå levande, badbara sjöar och vattendrag med god status avseende vattenkvalitet. Vattenplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2021.

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete. Vatten förstår varken kommungränser eller landgränser och ett aktivt projektsamarbete är en viktig del för att både bidra till kunskap, idéer, inspiration samt stärka våra internationella nätverk och sätta Växjö på kartan internationellt. Partnerskapet mellan Växjö kommun och An Giang skulle pågå mellan 2019-2021. Dock, som ingen har missat, så är vi mitt i en pandemi som har inneburit att inga resor kunde ske under 2020 och än så länge inte heller under 2021. Slutår är därför framflyttat till 2022. Men trots pandemin så har projektet rullat på bra med de förutsättningar som är. Möten har ställts om till att vara digitala och stort fokus har lagts på kunskapshöjande aktiviteter som är relevanta och aktuella för båda parter. Ett kunskapshöjande seminarium ska hållas nu i vår med fokus på målgruppsanpassad kommunikation. Frågor som ska diskuteras är när, hur och på vilken nivå involverar man medborgare för att skapa ett engagemang. Otroligt spännande ämne som jag tror att vi kommer ha stor nytta av såväl inom Växjö kommun som An Giang. För att ha en hållbar vattenförvaltning behöver vi öka kunskapen hos nyckelintressenter om betydelsen att arbete för en förbättrad vattenkvalitet liksom hitta sätt att motivera dem att göra det. Med motivation från Vietnams engagemang och inspiration från vår nya vattenplan är jag redo att arbeta vidare för en hållbar vattenförvaltning!

Ida Lidholt, vattenstrateg, planeringsavdelningen

Hus vid kanal i Lonq Xuyen, Vietnam. Vattnet i kanalen är skräpigt.

Stora problem med nedskräpning och direktutsläpp i kanalerna som leder till Mekongdeltat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2021