Kommunala naturreservat och pågående reservatsbildning

Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag och som en del i att uppmärksamma det, skriver idag kommunekolog Janne Kolehmainen om Växjö kommuns arbete med att bilda och förvalta kommunala naturreservat.

Slåttergubbe, mindre bastardsvärmare, rutskinn, knärot, drillsnäppa. Lustiga och spännande namn på några av Växjös sällsynta arter. Dessa växter och djur gör sällskap av cirka 500 andra arter i Växjö kommun på den så kallade rödlistan, listan över arter som riskerar att dö ut i Sverige. Arter som blir upptagna på listan har ofta flera hot mot sin långsiktiga överlevnad samtidigt som de redan i dagsläget ofta redan är sällsynta.

Den 22 maj varje år det Biologiska mångfaldens dag. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Ett av de viktigaste arbetena för Växjö kommun i bevarandet av biologisk mångfald är att bilda och förvalta kommunala naturreservat, eftersom dessa områden är av särskild betydelse för växt- och djurlivet både lokalt och nationellt.

Några av de vanligaste hoten mot biologisk mångfald i Växjö kommun är igenväxning av ängs- och betesmarker, avverkning av gamla naturskogar, klimatförändringar, förlust av livsmiljöer genom exploatering, miljögifter och spridning av invasiva arter. Eftersom vi människor är beroende av biologisk mångfald för vår välfärd, men även för att alla arter har ett egenvärde oavsett deras nytta för oss, jobbar Växjö kommun på olika sätt för att alla naturligt förekommande arter av växter, djur och svampar ska finnas kvar och frodas i Växjö.

Ett av de mest effektiva sätten att bevara biologisk mångfald är att skydda naturområden som naturreservat. Det skapar en fristad åt växt- och djurlivet där både vanliga och ovanliga arter kan trivas. I Växjö finns i dagsläget sju kommunala naturreservat där Bokhultet, Teleborg, Braås park och Fylleryds naturreservat är några av de mest kända och välbesökta. I reservaten råder särskilda regler för att bevara de speciella naturvärdena, ofta går det dock alldeles utmärk att kombinera bevarandet med att möjliggöra ett rikt friluftsliv. Sammanlagt omfattar de kommunala naturreservaten cirka 1600 hektar.

För att ytterligare bevara värdefulla naturmiljöer jobbar Växjö kommun under 2021 med reservatsbildning av de gamla barr- och blandskogarna i norra Öjaby (nordvästra delen av Växjö tätort). Skogarna här är livsmiljö för ovanliga arter som blomkålssvamp, knärot och spillkråka, samtidigt som området är ett populärt friluftsområde och används mycket av förskolor och skolor. Reservatet innebär alltså både att den biologiska mångfalden gynnas och att ett viktigt område för friluftslivet säkerställs och kan utvecklas med bland annat stigar, grillplatser, vindskydd och informationsskyltar.

Vi utreder även förutsättningarna för att bilda naturreservat i Grevaryds äng i Lammhult och Hanefors utanför Ingelstad. Grevaryds äng är sedan länge en känd botanisk pärla och utgör ett vackert landskap med många ståtliga gamla ekar. I Hanefors har nyligen stora restaureringar gjorts för att förstärka naturvärdena då en gammal damm har rivits ut, vilket skapat fria vandringsvägar för fiskarna. De tre potentiella nya naturreservaten bidrar inte bara till bevarad biologisk mångfald, de stärker även friluftslivet och blir intressanta utflyktsmål för naturupplevelser. Under det senaste årets pandemi har de kommunala naturreservaten spelat en viktig roll och varit ovanligt välbesökta. De har fungerat som mötesplatser och plats för återhämtning, de är öppna och tillgängliga året runt och varje säsong bjuder på speciella naturupplevelser.

Välkommen ut och upptäck naturens mångfald i de kommunala naturreservaten! Och kom ihåg att håll utkik efter slåttergubben eller andra spännande rariteter som trivs i våra skyddade områden.

Janne Kolehmainen, kommunekolog

Mer om biologisk mångfald

Film om biologisk mångfald och trädgårdstips som gynnar pollinatörer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2021