Hållbara Araby 2030 – En strategisk stadsdelsplan för ett uppmärksammat område

Just nu pågår ett intensivt arbete för att ta fram en strategisk stadsdelsplan för Araby. Therese Jaramillo, som jobbar i Växjö kommun med integrationsfrågor berättar om stadsdelsplanen och det långsiktiga arbetet framåt.

Stategiska stadsdelsplaner har funnits tidigare genom åren, men nu är det dags att uppdatera dem och utgå från dagens läge samt enas om utvecklingsområden för området som stämmer överens med Hållbara Växjö 2030.

Araby har i många år varit fokus för många olika insatser och projekt. Flera av dessa har varit lyckade och framgångsrika och haft stor betydelse för områdets invånare, men faktum kvarstår att det finns utmaningar. När regeringen bedömer huruvida ett område har socioekonomiska utmaningar tittar de på flera olika faktorer; bostadssegregation, demokratisk delaktighet, arbete och sysselsättning, brottslighet och utbildning. Araby bedöms av såväl regering som polis vara ett särskilt utsatt område, och det är en självklar målsättning att komma bort från dessa listor. Men hur vi ska nå dit är en komplex utmaning som kräver många olika svar.

Det är lätt att rent instinktivt hamna i projekt, insatser och aktiviteter, men ibland finns risk att vi inte reflekterar över det vi gör, om det verkligen har rätt effekt och om vi når dit vi vill – om vi ens vet vad vi vill.

En klok person ställde en gång frågan ”Om det droppar vatten från en kran – vad väljer du att göra? Torka under kranen med en trasa, eller stänga kranen?”

Att bara arbeta med brandsläckande insatser är inte hållbart. Verklig hållbarhet uppnås genom att vi har en strategisk plan för att långsiktigt arbeta med utmaningar.

Ska vi lyckas vända utvecklingen krävs ett långsiktigt arbete som bygger på samverkan – men inte bara på en operativ nivå. Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson som skrivit mycket om sociala investeringar och om att vända utvecklingen skriver att ”Ett strategiskt perspektiv på samverkan handlar om att formulera gemensamma mål och handlingsplaner för att uppnå dessa, samt att skapa gemensamma resurser och instrument för att uppnå dessa mål.”

I kommunens hållbarhetsprogram står att läsa Vi bygger miljöer som bidrar till inkludering och samhörighet mellan människor… Vi skapar tillsammans ett inkluderande och växande Växjö.

Det är alltså ett arbete som vi behöver bedriva med gemensamma krafter! Med det som utgångspunkt vill vi därför prata med de som bor och verkar i Araby, om områdets utveckling och framtid. Det handlar om invånare, näringsidkare, föreningar och offentliga aktörer och lyssna på deras tankar. Vi har därför den senaste månaden planerat och påbörjat dialog med olika målgrupper för att inhämta information som är viktig att ha med i den strategiska stadsdelsplanen.

Precis när de första dialogerna skulle genomföras inträffade den uppmärksammade dödsskjutningen i området. Plötsligt stod vi inför frågeställningen om det är lämpligt att genomföra dialogerna? Är det möjligt? Kommer det ens att ge något när många människor är oroliga och kanske bara vill prata om en enda sak?

Vi valde att genomföra några av de planerade dialogerna och är nu mitt uppe i arbetet. Det är enormt givande att komma ut och prata med invånare i Arabyoch diskutera nutid och framtid. Vi möts av människor som vill dela med sig, som är positiva och har mycket tankar och idéer om områdets utveckling. Det är oerhört givande och kommer ge oss viktig input till det framtida arbetet.

Den strategiska stadsdelsplanen blir ett dokument som betonar utvecklingsområden och därtill kopplade insatsområden och kan tyckas vara en torr pappersprodukt. Men arbetet med att förverkliga visionen om Hållbara Araby 2030, det bedriver vi alla tillsammans - invånare, civilsamhälle, näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi har ett gemensamt ansvar att bygga den hållbara staden!

Vill du dela med dig av dina tankar och åsikter om hur vi kan utveckla Araby tillsammans – maila gärna till therese.jaramillo@vaxjo.se.

Therese Jaramillo, verksamhetsutvecklare integrationsfrågor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2021